Archiv rubriky: CIKÁDA

Cikáda – díl čtvrtý: KTERAK CHTĚJÍ HASIČI K BUDOVĚ PŘIJÍT

Definice základních pojmů – aneb jaké hasiče to vlastně v obci máme ?

V Trnové již léta funguje spolek Svazu dobrovolných hasičů (SDH), který je zájmovým spolkem starousedlíků a jehož obvyklou činností je pořádání a účast na zasedáních, oslavách a výročních schůzích (v naší obci či „výjezdních“) a občasné pořádání kulturních akcí pro trnovskou veřejnost (spoluúčast na rozličných oslavách a setkáních – mikulášská, dětský den apod.). Toto sdružení má právní statut odpovídající jakémukoliv jinému spolku, který může v obci vzniknout (např. Včelaři, Chovatelé drobného domácího zvířectva apod.) a nemusí mít nic společného s existencí tzv. zásahové jednotky hasičů, která má být ze zákona zřizována obcí a splňovat určité náležitosti. Pro pochopení následujícího textu je třeba tyto dva pojmy – spolek SDH a zásahová jednotka rozlišovat.

Dějství první – Bezplatné užívání obecního majetku

SDH Trnová se tradičně setkává na různých místech, často v hospodách (ať už místních, či přespolních – při „výjezdních zasedáních“) a mimo jiné tradičně také v budově č.p. 80, která patří obci Trnová a která je sídlem obecního úřadu (OU). Přítomnost členů SDH v obecní budově nebyla dle našich informací historicky nijak smluvně zakotvena, dokonce původním sídlem SDH byla donedávna budova č.p. 10 – tedy bydliště jednoho z členů SDH – pana Jindřicha. Ještě za působení předchozího zastupitelstva v roce 2012 se tehdejší (a současný) starosta obce Trnová a zároveň starosta SDH Moravčík snažil tuto přítomnost SDH v budově obce č.p. 80 „pojistit“. Podepsal tedy dne 25.11.2012 jako starosta obce Smlouvu o užívání nebytových prostor (viz. příloha), kde bylo zakotveno bezplatné užívání předmětných prostor po celou dobu existence SDH až do jeho případného zrušení. Ve smlouvě SDH také milostivě poskytuje úlitbu obci ve formě „umožnění činnosti obecního úřadu do doby výstavby a kolaudace nového obecního úřadu„. Jinými slovy – propůjčím si bezplatně něco, co mi nepatří a zákonnému vlastníku tam navíc umožním dočasně sídlit. Ve smlouvě není navíc nijak zakotveno, v jakých hodinách (dnech) bude prostory užívat SDH a kdy OU. Záměr uzavřít tuto smlouvu nebyl dle zákona vyvěšen na úřední desce obce ani nebyl projednán na žádném veřejném zasedání zastupitelstva. O tom, kolik z tehdejších zastupitelů o smlouvě vědělo, či s jejím uzavřením (ne)souhlasilo, nám není nic známo.

Navíc, v poslední době bylo zjištěno, že adresa spolku SDH pojednou a nečekaně změnila sídlo – z č.p. 10, kde sídlil spolek doposud, se najednou ve výpisu ARESu objevila adresa č.p. 80 – tedy budova Obecního úřadu. Na poradě zastupitelstva 5.12.2016 na přímý dotaz na dvojjedinného starostu obce Trnová i starostu spolku SDH Moravčíka bylo zastupitelům  sděleno, že o změně adresy nic neví a že to musel někdo udělat bez jeho vědomí. Dokonce nařídil paní Dyršmídové, administrativní pracovnici obce, dát do zápisu následující větu: p.Opolecký – ARES –  změna adresy sídla SDH z čp.10 na čp.80 /budova OÚ/ – kdo toto změnil a z jakého důvodu  – dotaz na Ministerstvo spravedlnosti. …přestože velice dobře věděl, že změnu adresy provedl svévolně sám bez informování zástupců obce.

Dějství druhé – Kterak se pojistit před volbami a přepojistit i po volbách

Ať už byly okolnosti v roce 2012 jakékoliv, jisté je, že 6.10.2014 – tedy těsně před volbami, v nichž se dostali do zastupitelstva členové SNK ČT, byla starostou Moravčíkem podepsána Smlouva o zřízení věcného břemene (viz. příloha). Tato smlouva byla zjevnou snahou zajistit na katastru nemovitostí (KN) zápis věcného břemene ve prospěch SDH pro případ, že by starosta se svým sdružením Pro obec a občany nevyhrál volby. Záměr zřídit věcné břemeno a podepsat tuto smlouvu nebyl ani tehdy vyvěšen na úřední desce a nebyl projednán na žádném veřejném zasedání zastupitelstva. Opět nám není známo, kdo z předchozích zastupitelů o uzavření smlouvy věděl a případně s ní (ne)souhlasil. Tato smlouva nebyla však na KN akceptována a bylo ji třeba přepracovat. Přepracovaná smlouva (viz. příloha) byla podepsána starostou Moravčíkem dne 3.12.2014 – tedy již ve funkčním období současného zastupitelstva! – opět bez předchozího projednání (veřejného či neveřejného) a opět bez řádného vyvěšení na úřední desce. Starosta v tomto případě jednal zcela bez vědomí minimálně našich tří zastupitelů za SNK ČT. Ve smlouvě je pro SDH opět zakotveno bezplatné užívání nemovitosti č.p. 80 patřící obci bez uvedení časové specifikace využití budovy SDH, potažmo OU. Je tam také uvedeno, že nejsou známy žádné právní ani faktické skutečnosti, které by bránily uzavření smlouvy. Tuto smlouvu starosta Moravčík podepsal, i když si musel být vědom, že existuje řada překážek (neprojednání zastupitelstvem, nevyvěšení záměru na úřední desku, cena za pronájem a užívání prostor), které uzavření smlouvy brání.

 • § 39 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

(1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné…

Dalším aspektem je střet zájmů, v němž se tři ze zastupitelů v době uzavření smlouvy i nyní nachází (starosta Moravčík, místostarosta Nezbeda a předseda Finančního výboru a zastupitel Jindřich jsou členy spolku SDH, Štefan Moravčík dokonce i starostou spolku SDH). Věc došla tak daleko, že na smlouvě by musely za normálních okolností figurovat vedle sebe dva podpisy jednoho a téhož muže – starosty Morvčíka – jednou jako starosty obce Trnová a jednou jako starosty SDH. Věc se vyřešila šalamounsky a kosmeticky jednoduše – za SDH se podepsal Moravčíkův zástupce Jaroslav Šetlík, přestože pod smlouvu se může ze zákona podepsat jen starosta SDH, tedy předseda spolku Moravčík. Tato smlouva se stala podkladem současného stavu, kdy je v KN zapsáno věcné břemeno ve prospěch SDH na budově č.p. 80 patřící obci (viz. příloha).

Dějství třetí – co s tím ?

Jakmile se zástupci SNK ČT o existenci věcného břemene dozvěděli, začali jednat. Vzhledem k tomu, že starosta opakovaně nereagoval na jejich žádosti celou věc vysvětlit, dohledali veškeré dostupné dokumenty k uvedené záležitosti a podali dne 22.6.2016 žádost na Ministerstvo vnitra ČR (MV) – příslušný odbor veřejné správy, dozoru a kontroly o jejich přezkoumání z důvodů pochybnosti, zda je vše v souladu se zákonem, jak pan starosta Moravčík proklamativně prohlašoval. MV se vyjádřilo dne 21.11. 2017 stanoviskem, v němž uvádí:

Shrnujeme tedy, že obec Trnová porušila ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích ….. Smlouva o užívání nebytových prostor uzavřená dne 25. listopadu 2012 mezí obcí Trnová a SDH Trnová je proto dle našeho názoru od počátku neplatná s odkazem na ustanovení § 39 odst. 1 věta třetí zákona o obcích.

K nápravě vzniklé situace, která je ve smyslu jistoty právních vztahů do budoucna žádoucí, jsme obci doporučili vyvolat jednání s druhou smluvní stranou, jehož výsledkem by mělo být společné uznání neplatnosti posuzované smlouvy. Následně je možné zopakovat celý proces výpůjčky nemovitosti, a to od řádného zveřejnění záměru zamýšlené dispozice tak, jak předpokládá § 39 odst. 1 zákona o obcích, až po projednání a rozhodnutí o uzavření nové smlouvy.

MV uložilo starostovi realizovat veškeré právní kroky k nápravě stavu do konce roku 2016, k čemuž nedošlo. Poté, co starosta dojednal dne 15.12.2016 na MV prodloužení lhůty, předložil zastupitelům na neveřejném jednání dne 9.1.2017 svůj záměr celou věc legalizovat a vyvěsit na úřední desce záměr obce vypůjčit budovu č.p. 80 a následně zařadit smlouvu s SDH na veřejném zasedání zastupitelstva k odsouhlasení. S uvedeným postupem naši zastupitelé rezolutně nesouhlasili a to z následujících důvodů:

1) Původní smlouva ze dne 25.11.2012 byla uzavřena protiprávně, starosta jednal dle jejich názoru svévolně a v rozporu se zákonem.

2) Starosta opakovaně nereagoval na písemné žádosti našich zastupitelů o vysvětlení situace a neinformoval je o krocích, které realizoval i přesto, že se jednalo o obecní majetek. Zastupitele neinformoval ani o zásadní korespondenci probíhající s MV ČR v této záležitosti – jmenovitě některé písemnosti z knihy pošty – viz. níže.

3) Před uzavřením smlouvy nové je nejprve nutno smlouvu z 3.12.2014 zneplatnit a provést i výmaz věcného břemene v Katastru nemovitostí.

4) Časově neomezená výpůjčka jediného obecního majetku, v němž sídlí OU, probíhají pracovní schůze zastupitelů, jednání občanů s obcí a jsou v něm umístěny veškeré dokumenty a archiv OU, by mohla ohrozit vykonávání řádné funkce OU.

5) Bezplatná zápůjčka budovy by mohla být taktéž v rozporu se zákonem, neboť obec má dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb § 38 povinnost řádně pečovat o svůj majetek. Bezplatná a časově neomezená zápůjčka budovy obce takovouto řádnou péčí není.

6) SDH nemá v obci žádné výsadní postavení, jedná se o obecný spolek jako jakýkoliv jiný a nikoliv o zásahovou protipožární jednotku, a není tedy důvod uvedený spolek upřednostňovat před jakýmikoliv jiným zájmovým sdruženími občanů, kteří by v takovém případě měli stejné právo uzavřít nájemní smlouvu s obcí a následně sídlit v budově OU.

7) Existence věcného břemene na budově obce by mohla v budoucnu znemožnit případné přidělení dotace nebo získání půjčky na dostavbu budovy, kterou bude obec a OU pro své řádné fungování potřebovat. Jinými slovy získat dotaci na budovu, zasaženou věcným břemenem takového rozsahu, není vůbec možné.

8) Současný stav věci, tedy existence věcného břemene, umožňuje SDH znemožnit výkon funkce OU a celou budovu včetně přilehlých pozemků trvale a bezplatně využívat pro svou potřebu.

Na neveřejném setkání zastupitelů dne 9.1.2017 byla celá věc podrobně projednána se závěrem, že naši zastupitelé za SNK ČT jsou razantně proti uvedenému postupu. Důvody byly starostovi také opakovaně zaslány písemně – jako příklad uvádíme níže dopis zastupitele Opoleckého (viz. příloha).

Velké rozpaky vyvolává i diskuse kolem agendy, která přišla na obec z MV ČR a v níž byl nález odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR. Předseda Kontrolního výboru A. Kopeckij při kontrole Podací knihy došlé pošty zjistil, že v agendě figurují  dva obcí neprojednané dopisy:

 • Poř.číslo: 263 z 14.11. 2016 – Odpověď – K.čj. MV 91693 – 5/ODK-2016 – DS – MV ČR
 • Poř.číslo: 285 z 30.11. 2016 – Výsledek šetření Min. vnitra – DS starosta – MV ČR Odbor veř. kontroly

Na písemný dotaz se A.Kopeckému od starosty Moravčíka dostalo vágní odpovědi, že písemnosti jsou věcí Obecního úřadu a jsou stále v jednání. Jelikož se pan Kopeckij domníval, že se nejedná o písemnosti pro Obecní úřad, ale pro obec – tedy o korespondenci, o níž musí být zastupitelé informováni, obrátil se z důvodu vymahatelnosti odpovědi na starostu Trnové s Žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. V této souvislosti nutno konstatovat, že starosta pod tíhou argumentů na poradě zastupitelů 9.1.2017 nakonec doznal, že se jednalo o korespondenci MV ČR s obcí a nikoliv, jak dříve nesprávně tvrdil, s Obecním úřadem.  Na otázky dle Zákona č. 106 zastupiteli Kopeckému do dnešního dne nedopověděl. Proč 34 dní lhal zastupitelům obce v tom, že se nejedná o poštu s obcí, nýbrž s Obecním úřadem, doposud nevysvětlil. Můžeme se tedy jen domnívat, že k tomu měl svoje důvody – třeba to, aby se závěr z nálezu MV ČR o neplatnosti Smlouvy o užívání nebytových prostor ze dne 25.11.2012 nedostal na veřejnost a aby měl dostatek času připravit další řízení, který by celou záležitost nějakým způsobem legalizovalo. Jak patrno, pokusí se o to nejspíše na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Trnová.

Dějství čtvrté – nezodpovězené otázky a co nás čeká ?

1) Jak celá věc souvisí se zásahovou jednotkou hasičů ?

Nijak. Pokud v souvislost s výše uvedeným vzniká dojem, že nepronajmutí budovy pro potřeby SDH ohrozí akceschopnost zásahové jednotky hasičů na území obce Trnová, je takový dojem mylný. Existenci zájmového spolku SDH je nutno striktně oddělovat od zásahové jednotky hasičů, kterou dle zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně zřizuje obec a která musí splňovat určité podmínky. Zásahová jednotka může být tvořena v případě odborné a fyzické způsobilosti a dostatečného věkového průměru z řad členů spolku SDH v obci, ale může být její činnost zajišťována tzv. „na klíč“ i na základě dohody s kterýmkoliv podobným útvarem v okolí (v případě Trnové by to bylo možné např. se zkušenou a  vynikající jednotkou v Jílovišti). Jinými slovy, zásahová jednotka není účastníkem výše uvedených smluv a pronájem části prostor zájmovému sdružení občanů SDH s činností zásahové jednotky nijak nesouvisí.

2) Jaký z toho učinit závěr ?

Podle našeho názoru obec má zákonnou i morální povinnost řádně spravovat a bránit svůj majetek a zajistit možnost fungování OU. Předání celé budovy OU včetně přilehlých pozemků do bezplatného užívání SDH je jednoznačně v rozporu s §38, odst.1) zákona o obcích a působí přímo proti zájmům obce, neboť znemožní výkon státní správy na území obce.

 • § 38 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku…

(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím…

V dohledné době se žádná stavba nové budovy OU nechystá a je tedy pravděpodobné, že OU bude potřebovat užívat současné prostory v budově č.p. 80 i nadále – i v dalších volebních obdobích, ať už bude složení budoucích zastupitelstev jakékoliv. Tento problém tedy přesahuje funkční období současného zastupitelstva. Pokud bude současné věcné břemeno legalizováno, hrozí, že po příštích volbách znemožní SDH působení OU v budově č.p. 80. Jeden ze zastupitelů sdružení Pro obec a občany a současně také člen SDH již také dne 9.1.17 na schůzce zastupitelů navrhl, aby se zastupitelstvo zamyslelo na možností využít nově nabytý pozemek p.č. 31/1 (pozemek za Trnovskou krčmou) k výstavbě kontejnerové budovy, do které by se obecní úřad přestěhoval.

K případnému rozšíření stávajících prostor OU v čp. 80 by bylo navíc vhodné provést modernizaci a dostavbu stávající budovy s využitím prostředků z veřejných dotací či půjčky. Na objekt takto zatížený věcným břemenem však tyto prostředky nelze získat.

Záměr vypůjčit budovu byl již dne 10.1.2017 starostou vyvěšen na úřední desce (viz. příloha) a to i přes nesouhlas našich zastupitelů za SNK ČT. Pokud by došlo na plánovaném veřejném zasedání dne 31.1.2017 k odhlasování tohoto záměru, mohlo by se jednat o trestný čin (TČ) porušení povinností při správě cizího majetku:

Zákon č. 40/2009 Sb. – Trestní zákoník v platném znění

 • § 220

Porušení povinnosti při správě cizího majetku

(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

Naši zastupitelé jsou odhodláni na zasedání hlasovat proti takovémuto návrhu a považují za nutné do zápisu jmenovitě uvést, kdo hlasoval pro jeho přijetí a kdo nikoliv. Dle našeho názoru by se z důvodu střetu zájmu měli hlasování zdržet zastupitelé, kteří jsou zároveň členy SDH. Do problematické situace jsou všichni zastupitelé vmanipulováni také z toho důvodu, že za TČ může být v některých případech považováno i neoznámení TČ. Jinými slovy, zastupitelstvo obce by mělo na všechny, kdož odsouhlasí bezplatný převod budovy do užívání hasičů podat trestní oznámení pro porušení § 38 zákona o obcích a § 220 trestního zákoníku.

3) Co tedy navrhujeme?

Abychom jen nekritizovali, uvádíme níže v několika bodech námi doporučený postup řešení situace:

a) Nejprve je třeba zneplatnit neprávoplatně uzavřenou smlouvu obce Trnová s SDH z roku 2014. Na základě zrušení smlouvy musí dojít k zrušení zatížení předmětného majetku obce Trnová věcným břemenem.

b) Po zrušení smlouvy by měli zastupitelé projednat možnosti, jak „narovnat“ vztah s SDH, přičemž jedním z řešení by mohla být nájemní smlouva na užívání vybrané části budovy OU. Součástí takového dohadovacího řízení by musely být dojednané podmínky, rozsah nájmu apod., za kterých bude stavba či její specifikované části pronajata SDH.

c) Teprve v případě, že bychom po tomto dojednání došli k závěru, že jediným způsobem narovnání vztahů s SDH je pronajmout SDH určité prostory stavby č.p. 80, mohl být vyvěšený na Úřední desce Záměr pronajmout prostory ve stavbě č.p. 80.

d) Pokud by na tento záměr SDH reagoval se zájmem, dostal by se bod schválení předmětného pronájmu na program veřejného zasedání zastupitelů obce Trnová.

Z výše uvedeného je tedy jasné, že naším cílem není „vyhnat“ SDH z budovy č.p. 80, ale narovnat právní nesrovnalosti vzniklé svévolným předchozím a současným postupem starosty, ochránit a řádně spravovat obecní majetek v souladu se zákonem a pronajmout jej za přesně stanovených podmínek tak, aby byl naplněn zákon o obcích a zajištěn bezproblémový chod OU i v následujících volebních obdobích.

Dějství poslední – Výzva občanům

Proti svévoli starosti či části zastupitelstva je v demokratické společnosti obtížné se hájit. Jediné právo, které jako občané máme, je vyjádřit svůj nesouhlas v situaci, kdy s jednáním nesouhlasíme. Proto žádáme Vás – občany, kteří máte o dění v obci zájem, abyste si prostudovali níže uvedené dokumenty a pokud jste stejného názoru jako my, v souladu se svým právem vyjádřili písemně svůj nesouhlas s vyvěšeným záměrem a také přišli vyjádřit svůj názor na nadcházející veřejnou schůzi zastupitelstva plánovanou na úterý 31.1.2017 v 18:00 hodin v budově Penzionu Trnová (bývalý bowling).

Děkujeme Vám za podporu

Vaši členové SNK Čistá Trnová – Žijme lépe !

 

Dokumenty ke stažení:

Smlouva o užívání nebytových prostor ze dne 25.11.2012

Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 6.10.2014

Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 3.12.2014

Výpis z katastru nemovitostí s vyznačením věcného břemene

Záměr vyvěšený na úřední desce dne 10.1.2017

Dopis zastupitele Opoleckého starostovi ze dne 11.1.2017

Facebooktwitter

Cikáda – díl třetí: NEZÁJEM ZASTUPITELSTVA TRNOVÉ, ABSOLUTNÍ IGNORACE VŠECH VAROVNÝCH SIGNÁLŮ A HRA NA MRTVÉHO BROUKA MORAVČÍKOVA TÝMU PŘIPRAVÍ MOŽNÁ OBČANY O INFRASTRUKTURU OBCE V HODNOTĚ DESÍTEK MILIÓNŮ KORUN

Na našem webu Sdružení nezávislých kandidátů „Čistá Trnová – Žijme lépe!“ jsme přinesli 27. února tohoto roku text, věnovaný pro nás neúspěšnému soudnímu líčení, v němž se obec Trnová domáhá vrácení infrastruktury po společnosti S.O.N.Y. ze Seychelských ostrovů. Naše obec je totiž přesvědčena, že infrastruktura se stala majetkem obce ihned po jejím zkolaudování, tak jak je uvedeno v Rámcové smlouvě mezi Trnovou a investorem. Soudkyně tento nárok zpochybnila tím, že „soud neshledal projevení obcí Trnová naléhavého právního zájmu  při naplnění Rámcové smlouvy“. Naše obec se prostřednictvím advokátní kanceláře Bělina& Partners odvolá, i když argumentace bude pro nás velice obtížná. V průběhu let se udály věci, které nám nesmírně stížily vyjednávací pozici před soudem… Podrobnější rozbor tedy přinášíme dnes, tak, jak jsme v únorovém příspěvku přislíbili.

 

Soudní selanka se nekonala

Jak už bylo řečeno, 23. února 2016 se uskutečnilo soudní jednání, jehož předmětem byla snaha obce Trnová získat zpět do vlastních rukou vodovodní infrastrukturu, která jí podle Rámcové smlouvy s investorem C.B.C. patří nejpozději od dne její kolaudace. Až doposud by se zdálo být vše v pořádku – společnost S.O.N.Y. z Indického oceánu se zmocnila něčeho, co jí nepatří a tudíž bude muset vše vydat subjektu určeném smlouvou – tj. obci Trnová. Ale chyba lávky – soudní selanka s jasným výsledkem se nekonala, na toto riziko jsme byli ostatně upozorněni předem našimi právníky. Ve hře totiž byly nášlapné miny, dalo by se říci skrytá kukaččí vejce. Obávali jsme se totiž, zda soudkyně nepřistoupí k posouzení kauzy z pohledu dlouholetého nezájmu obce Trnová o majetek, o nějž se nikdy nepřihlásila. Ba co víc, ke společnosti S.O.N.Y. se zastupitelstva obce do roku 2014 chovala jako ke skutečnému vlastníkovi s jistou dávkou neskrývané servility. Není divu, že výrok soudkyně o zamítnutí naší žaloby byl jednoznačně podepřen absencí naléhavého právního zájmu obce při naplnění Rámcové smlouvy… Tragikomičnost situace dokreslovala ještě nepřítomnost starosty Trnové Štefana Moravčíka v soudní síni, zejména v okamžiku, kdy byla naše obec vyzvána, aby nějaký projevený naléhavý právní zájem doložila. Náš zástupce magistr Horáček se ocitl v nezáviděníhodné situaci. A rozsudek zazněl tak, jak všichni víme. Čeká nás proto odvolání… A ti, kteří nesou za vše největší díl viny, seděli v teple domova.

Nezájem zastupitelů – ztráta v desítkách miliónů – viník stále stejný

Vágní, ale hrozivý výraz neprojevení naléhavého právního zájmu s následnou ztrátou majetku vodohospodářské infrastruktury v ceně atakující hranici 100 miliónu korun nás nenechal v klidu. Začali jsme se zajímat o to, kdy obec tento naléhavý zájem neprojevila, za jakých okolností k tomu došlo, kdo při této hře na mrtvého brouka stál, nese za situaci odpovědnost a zda existují nějaké důkazy, které by to potvrdily. Ukázalo se, že přijít věci na kloub není až tak složité. A že v poměrně nedávné minulosti byl dostatek prostoru a času k tomu, aby vodohospodářská infrastruktura zůstala v rukou obce tak, jak to předjímala Rámcová smlouva. Stačilo jen, že by starosta a místostarosta Trnové jednali a nakládali s majetkem obce s péčí řádného hospodáře. Bohužel se tak nestalo a následující skutečnosti hovoří o pravém opaku.

Selhání první

V průběhu výstavby Trnové a její infrastruktury se na počátku tisíciletí nedělo nic dramatického, budovala se infrastruktura, byly zkolaudovány její jednotlivé části a zastupitelstvo obce zvažovalo, že optimálním řešením bude převést infrastrukturu na obec založením právnické osoby. Zájem obce Trnová o majetek dokazuje mimo jiné i dopis advokáta investora C.B.C. Čižkovského právnímu zástupci Trnové JUDr. Malečkovi (příloha 1) z 2. 11. 2006. V dopise C.B.C. potvrzuje platnost Rámcové smlouvy a závazky z ní plynoucí a upozorňuje, že kromě předání infrastruktury do vlastnictví obce Trnová je v Rámcové smlouvě uváděna i možnost převedení do nově založené právnické osoby s většinovým vlastnictvím obce Trnová. V následujícím období, plném složitých jednání a problémů, se vše dolaďovalo, starosta Ing. Beneš společně s JUDr. Čižkovským přichystali finální text Společenské smlouvy o zřízení obchodní společnosti Trnová servis s.r.o. (příloha 2). Vznikem uvedené společnosti, která by pečovala o infrastrukturu, jejíž většinovým vlastníkem by byla obec Trnová a menšinovým C.B.C. či nástupnická společnost Vodárna Trnová, která by se starala o technickou a provozní stránku věci, by byla i beze zbytku naplněna Rámcová smlouva, dle které se obec Trnová měla stát vlastníkem infrastruktury. Bohužel se psal rok 2010 a nové volby, v nichž zvítězilo křídlo dnešního starosty Štefana Moravčíka a Miroslava Nezbedy. JUDr. Maleček ještě 25.10. 2010 napsal starostovi Ing. Benešovi dopis, v němž ho upozorňuje na nezbytnost dotáhnout věci do zdárného konce. Jelikož dochází na radnici v Trnové k „výměně stráží“, Ing. Beneš předává veškerou dokumentaci do rukou nového starosty Moravčíka. Zdálo by se, že vše bude v naprostém pořádku a nový starosta společně s právním zástupce obce dokončí založení Trnová servis s.r.o. Stalo se však něco, nad čím rozum zůstává stát. Namísto toho, aby se nový starosta sešel s JUDr. Marečkem dne 11. 11. 2010 v Trnové, jak navrhoval a dotáhli vzájemnou součinností věci kolem Trnová servis do konce, naráží právník na mlčení. Společenská smlouva o zřízení Trnová servis s.r.o. se za nejasných okolností ztrácí a s ní i další příležitost, jak dle Rámcové smlouvy převést infrastrukturu do rukou obce. Vše následně dokresluje skutečnost, že vzápětí, dne 21.12. 2010, byla starostou Štefanem Moravčíkem ukončena s JUDr. Malečkem smlouva o právním zastupování obce (příloha 3). S „vyhnáním“ JUDr. Malečka ze služeb obce Štefanem Moravčíkem a následnou ignorací a „zašantročením“ připravené společenské smlouvy o zřízení Trnová servis s.r.o., obec přímo opět neprojevila naléhavý právní zájem o infrastrukturu. Společnost Vodárna Trnová a.s., jako nástupnická organizace po C.B.C., nadále samostatně vystupovala jako vlastník vodohospodářské infrastruktury. Její samostatné a zastupitelstvem obce Trnová nijak nezpochybňované vystupování, jako vlastníka infrastruktury, nakonec vyústilo do uzavření Kupní smlouvy se společností S.O.N.Y. a vyvedení vodohospodářského majetku obce v řádech desítek miliónů korun. Opět se tak stalo za přispění nezájmu a ignorace starosty Štefana Moravčíka a místostarosty Miroslava Nezbedy. Porušili svoje povinnosti, které jim ukládá z titulu jejich funkcí zákon, tj. pečovat o majetek obce s péčí řádného hospodáře.

Selhání druhé

Dne 18.6. 2012 přichází na Obecní úřad do rukou Štefana Moravčíka Dražební vyhláška na majetek Vodárny Trnová, ve kterém byl i majetek Obce Trnová dle Rámcové smlouvy. Starosta a místostarosta Trnové nereagují, namísto toho, aby dražbu napadli ve smyslu, že má být dražen majetek, který je dle Rámcové smlouvy v držení obce, fatálně mlčí. Kdyby bývalo k dražbě došlo, již by nebylo možné se jakkoliv k majetku obce v budoucnu dostat, byť složitou soudní cestou. Namísto toho, aby starosta a místostarosta podnikli zásadní právní kroky a opatření a byli situací zneklidnění, opět zachovávají pozici mrtvého brouka. Společnost S.O.N.Y. si může mnout ruce – otestovala si, že Trnová zarputile mlčí a nereaguje na krádež svého majetku za bílého dne. Dražba se ruší a přistupuje se k dalšímu, tentokrát již skutečně zásadnímu kroku.

Selhání třetí

Dne 12.9. 2012 Vodárna Trnová prodala majetek dle Rámcové smlouvy společnosti S.O.N.Y., potrubí a technologii, vzápětí 19.9. 2012 pozemky, stavbu technického vybavení u čističky odpadních vod. Obec se o prodeji dozvídá, avšak starosta Moravčík i jeho místostarosta Nezbeda reagují zcela nepochopitelně – respektive nereagují vůbec. Obrovský majetek vodohospodářské infrastruktury, který má patřit podle Rámcové smlouvy obci Trnová se ocitá v rukou seychelské společnosti S.O.N.Y. s neprůhlednou strukturou vlastníků. Obec Trnová mlčí, chudší o majetek, který ji přináležel. Nenakládání s majetkem obce s péčí řádného hospodáře se pro pana Štefana Moravčíka a pana Miroslava Nezbedu stalo prázdným, bezvýznamným pojmem. Ani se nestydí.

Selhání čtvrté

Snad už se nejedná  ani o selhání, ale o vytrvalý stav, dokreslující výše popsané fatální chování nejvyšších zastupitelů obce ve vztahu k jejímu majetku. Od roku 2012, po příchodu společnosti S.O.N.Y. na scénu, starosta a místostarosta jednají, korespondují a komunikují se S.O.N.Y. jako se skutečnými vlastníky a nikoliv jako se subjektem, který se zmocnil majetku Trnové v řádu desítek miliónů korun násilným způsobem. Dokonce pánové se nehlásí ani k vodohospodářskému majetku, který prokazatelně patří obci, a který ani nesouvisí s majetkem řešeným Rámcovou smlouvou. V žádném textu, ani při žádném jednání, nezaznívají slova o tom, že S.O.N.Y. vlastní cosi, co jí nepatří, nebo že s obcí je nutné jednat jako s jedním z vlastníků. Pan Moravčík a Nezbeda opět hrají již osvědčenou roli mrtvého brouka. Dobíhají termíny k napadení prodeje majetku obce,  S.O.N.Y. se může radovat a občanům zůstávají oči pro pláč.

Hašení požáru

Po volbách v roce 2014 se do věci vkládá SNK „Čistá Trnová – Žijme lépe!“ (dále ČT). Dlouhé měsíce trvalo, než se staronové vedení radnice s majoritním počtem 4 hlasů  zastupitelů proti 3 za ČT nechalo přesvědčit o nezbytnosti provedení auditu infrastruktury a o zapojení Advokátní kanceláře Bělina&Partnbers do vedení soudního sporu k získání majetku obce do jejích rukou. Dlouhých osm měsíců trval tento přesvědčovací souboj, v němž rozumné řešení navržené Čistou Trnovou nakonec zvítězilo. Audit odhalil obrovské předražení vody, kdy se do její ceny promítaly neoprávněné nároky advokátní kanceláře pana Ing. Kubíka a další neoprávněné položky. Každá rodina si může spočítat, o kolik peněz přišla díky tomu, že pan starosta Moravčík přistoupil k auditu o osm měsíců později, než ČT prosazovala. Stačí si spočítat spotřebu vody rodiny za toto období a vynásobit ji rozdílem mezi kalkulovanou cenou společností Reinwasser a cenou zbavenou všech neoprávněných přirážek, které odhalil audit. O tolik nás, každého občana, připravila liknavost starosty Trnové a zastupitelů za sdružení Pro obec a občany. Tato částka je současně i vystaveným účtem ze hry na mrtvého brouka… (příloha 4).

Namísto epilogu

Na poslední poradě zastupitelů Trnové (zápis z porady 14.3. 2016schválení uvolnění starosty (z pozice neuvolněné funkce na pozici uvolněnou)) předložil pan starosta Moravčík návrh zařadit do programu následujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Trnová usnesení o uvolnění starosty. Jako důvod uvedl své velké vytížení. S tímto návrhem vyjádřili zastupitelé za ČT zásadní nesouhlas a proto byl nakonec tento bod z jednání zastupitelstva vypuštěn. Co by znamenalo uvolnění starosty pro výkon funkce? Že by namísto dosavadní odměny ve výši 13.600 Kč dostal plat nový, ve výši 32.435 Kč měsíčně. Přitom uvolněného starostu nemají v okolí v žádné srovnatelné obci. Pro nízké rozpočty malých obcí je taková zátěž nemyslitelná. A k argumentací s nadměrným vytížením pana Moravčíka? Práce se zvládat dá, pokud takovou práci umíme, pokud umíme nakládat s novými technologiemi, obsluhovat datovou schránku, předávat si dokumenty v elektronické podobě a neztrácet čas na cestách fyzickým předáváním listin apod. V opačném případě nemá taková osoba ve funkci starosty co pohledávat.

Pokud se však podíváme na celý problém prizmatem NEprojevení obcí Trnová naléhavého právního zájmu při naplnění Rámcové smlouvy, kde na základě výše uvedeného lpí největší tíha zodpovědnosti na bedrech současného starosty Štefana Moravčíka, neměl by nejen usilovat o navýšení platu, ale okamžitě odstoupit. Měl by se omluvit spoluobčanům za vzniklé problémy, za to, že Trnová dospěla až na scestí, kdy pochybení, nezájem a neschopnost jiných musí jiní dneska zachraňovat obtížným, složitým, nejistým a nákladným soudním řízením…

Jak z textu vyplývá, škod, které svou nečinností napáchal pan starosta Štefan Moravčík, již bylo více než dost! Nyní je na místě, aby s veškerou zodpovědností okamžitě odstoupil z funkce starosty a zastupitele obce Trnová tak, aby umožnil svým nástupcům tyto škody co nejvíce minimalizovat.

Vyzýváme Vás:  pane starosto ODSTUPTE!

PŘÍLOHY:

Příloha 1 – Dopis advokáta investora C.B.C. Čižkovského právnímu zástupci Trnové JUDr. Malečkovi z 2.11.2006
Příloha 2 – Návrh textu Společenské smlouvy o zřízení obchodní společnosti Trnová servis s.r.o.
Příloha 3 – Ukončení smlouvy o právním zastupování obce s JUDr. Malečkem ze strany Štefana Moravčíka dne 21.12.2010
Příloha 4 – Vystavený účet ze hry na mrtvého brouka…

Facebooktwitter

Cikáda – díl druhý: Bilance předvolebních slibů Čisté Trnové

Vážení a milí spoluobčané, drazí Trnované,

voliči našeho sdružení nezávislých kandidátů „Čistá Trnová – Žijme lépe!“. Ale i vy ostatní, které se nám v loňských říjnových komunálních volbách, bohužel, nepodařilo svým programem přesvědčit, tedy Vy, kteří jste dali svůj hlas a své preference SNK „Pro obec a občany“ nebo kteří jste nehlasovali.

Vzhledem k tomu, že uběhl rok a čtvrt, co jsme se zapojili do práce pro obec, je tedy na místě provést i bilanci uplynulého období. Co se nám z našich slibů voličům splnit podařilo, v čem jsme byli úspěšní a naopak, kde jsme se setkali s neúspěchem a máme slabiny nebo resty.

Nebude od věci si připomenout to, s čím jsme do voleb jako Čistá Trnová šli. A pro přehlednost jednotlivé body našeho programu, s nímž jsme v říjnu 2014 před Vás předstoupili, opatřit bilančním komentářem. Věnujte, prosím, několik minut našemu textu o naší práci a splnění slibů. A posuďte sami…

VOLEBNÍ PROGRAM SNK „ČISTÁ TRNOVÁ – ŽIJME LÉPE!“
BILANCE PO 15 MĚSÍCÍCH

 • Vytvoříme z řad našich spoluobčanů – odborníků na problematiku práva, ekonomiky, dotací, řízení, státní správy a komunikace – poradní sbor zastupitelstva Trnové. Ten se bude zásadním způsobem spolupodílet na kvalifikované správě a rozhodnutích přijímaných zastupiteli.
  Ve velice krátké době po volbách se podařilo skutečně postavit tým z odborníků v uvedených oborech, a to nejen z řad SNK Čistá Trnová, ale ke spolupráci se podařilo získat i další specialisty i mimo obec, s nimiž společně konzultujeme, analyzujme, vyhodnocujeme a podnikáme efektivní kroky jak k nápravě věcí zanedbaných v minulosti, tak i věcí, jež jsou aktuální. Patří mezi ně vedoucí pracovníci na Ministerstvu zemědělství, v Krajském úřadě, Krajské hygienické stanici, Státním zdravotním ústavu, především to pak jsou členové auditorského týmu trnovské vodovodní infrastruktury pana Ing. Pavla Peroutky a další, kteří usilují o uvedení věci kolem vody v Trnové do stavu, jenž by se přiblížil normálu. Díky těmto lidem se dá říci, že problematika vody se řeší a opravňuje nás k přesvědčení, že bude nakonec v dohledné době vyřešena. Zastupitelé a nezávislí kandidáti za Čistou Trnovou navíc udělali dobrovolně obrovský kus práce, když vypracovali texty dokumentů, které obec neměla k dispozici, byť tak ze zákona mělo být. Jednalo se o Jednací řád Zastupitelstva obce, Jednací řády Finančního a Kontrolního výboru, Plány práce obou hlavních výborů, Specifikaci činnosti Komise pro místní hospodářství i o Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému sběru a třídění odpadu. Dále se díky naší iniciativě podařilo vybudovat v souladu se zákonem a předpisy nový, legislativně odpovídají web obce. Tím vším se tak zavčas předešlo významné pokutě, která by zatížila rozpočet Trnové a ještě kritičtějšímu pohledu na činnost obce ze strany Ministerstvo vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, který provedl audit 12. srpna 2015 a zjistil řadu dalších nedostatků, které bude třeba do budoucna odstranit.
 • Budeme usilovat o dokončení realizace projektu přivaděče pitné vody Baně – Mníšek s možností využití dostupných dotací.
  Přestože jsme ještě před volbami i po nich naráželi mezi některými zastupiteli na názor, že výstavba přípojky přivaděče Baně – Mníšek je pro Trnovou utopií respektive, že pokud převezmeme od údajného vlastníka SONY Seychely infrastrukturu, o níž vedeme soudní spor, nikdy nebudeme mít dostatek financí na její správu, pozvolna mění názor i nejzatvrzelejší skeptici a staromilci. Věc se posouvá kupředu, proběhla jednání o realizaci přípojky ve spolupráci s Klíncem, ve finále je dohoda o věcném břemeni s Dobeníny – vlastníky lesa, kudy přípojka povede. Členové auditorského týmu, muži vysoké odborné autority, nám přislíbili pomoci s efektivním postupem při získávání dotačního titulu na realizaci stavby. Je jen ku škodě věci, což opakovaně zdůrazňujeme, že minulé zastupitelstvo nepřistoupilo k projektu přivaděče zodpovědně, jako kupříkladu v obci Černolice. Kdybychom šli jejich cestou a cestou dalších obcí v okolí, mohla být celá realizace přípojky k přivaděči zdarma a navíc by voda s čistou vodou z Želivky přitekla do našich domácností již v březnu příštího roku. Tím jsme ztratili nejen čas, ale i značné finanční prostředky, které nyní budeme s velkým nasazením dohánět. Bohužel to nebylo jediné pochybení ve finanční politice obce. Příkladem je loňská rekonstrukce vozovky v obci za 1,5 miliónů korun. Při žádosti o dotaci na realizaci opravy by pravděpodobně bylo možné získat navíc několik miliónů Kč, za což by se podařilo v rámci Trnové dílo podobné svojí kvalitou rekonstruovaným vozovkám a chodníkům na Jílovišti. Bohužel bylo teprve před volbami a Čistá Trnová mohla tak zůstat jen u kritického hlasu a pozvednutého obočí. Práce s dotacemi přeci jenom vyžaduje určité zkušenosti a kontakty, které, jak jsme zjistili, původnímu zastupitelstvu chyběly a tak obec platila vše tak říkajíc jen a jen „za své“ a bez pomoci státu a EU.
 • Podnikneme rázné právní kroky k určení vlastnictví infrastruktury v Trnové, která měla podle rámcové smlouvy přejít dnem kolaudace do vlastnictví obce.
  Zastupitelé za SNK Čistá Trnová již od počátku svého mandátu prosazovali, aby se právního zastoupení obce ve věci určení vlastnictví infrastruktury obce ujala renomovaná advokátní kancelář Bělina&Partners, neboť podle jejich názoru nebylo možné vstoupit do sporu o mnoho desítek miliónů s jiným, než silným partnerem. Během jednotlivých zasedání Zastupitelstva obce se návrhy Čisté Trnové, přes veškeré věcné argumenty a všemožné vysvětlování přednosti takového zastoupení, setkávaly s odmítavým stanoviskem zastupitelů Pro obec a občany. Veškerá hlasování odrážela jejich převahu a silové prosazení jejich pozice výsledkem hlasování 4:3. Až prakticky za více než půl roku, kdy se situace s vodou v Trnové dostala do nesnesitelné, takřka matové situace, bylo umožněno zahájit zastupitelům, za Čistou Trnovou, jednání s AK Bělina&Partners o zastoupení. Od toho okamžiku, zejména díky zkušenostem a nasazení pana Mgr. Horáčka z uvedené kanceláře, se věci začaly po letech stagnace hýbat kupředu a to tempem nebývalým. Je jen škoda, že ke shodě na spolupráci s uvedenou kanceláří nedošlo o půl roku dříve, tak, jak Čistá Trnová prosazovala. Mohlo se tak předejít mnoha nepříjemnostem a občané – klienti společnosti Reinwasser – nemuseli vyhodit z vlastních kapes tolik peněz za nekvalitní a mnohdy zdraví ohrožující vodu. Současně s tím zastupitelé za Čistou Trnovou iniciovali a textově vypracovali i tři trestní oznámení adresovaná Státnímu zastupitelství z podezření ze spáchání trestného činu zcizení majetku (infrastruktury) obci Trnové a veřejného ohrožení občanů (kontaminovanou vodou). V současné době se orgány činné ve vyšetřování trestní činnosti všemi podáními intenzivně zabývají. I v těchto kauzách obci poskytuje významnou pomoc pan Mgr. Horáček, který ze své pozice průběh vyšetřování sleduje a vyhodnocuje. Na základě požadavku Čisté Trnové (opět po osmiměsíčním odmítání zastupitelů „Pro obec a občany“) a osobních kontaktů probíhá v současnosti audit trnovské vodovodní infrastruktury – měl by směřovat k odchodu těch, kteří nám již dlouho provozem doslova otravují život.
 • Využijeme našich kontaktů ve státních orgánech a institucích, abychom dosáhli na dotace, subvence a financování projektů ze strany ministerstev, Kraje i Evropské unie.
  Jak již bylo řečeno výše, zastupitelům a dalším členům SNK za Čistou Trnovou se podařilo navázat kontakty s představiteli významných institucí, které se snaží pomoci situaci s vodou v Trnové vyřešit. Jak se jeví v současnosti, tyto kontakty by v blízké době měly přinést své ovoce. Odpovědné orgány na Ministerstvu zemědělství i na Krajském úřadě mají eminentní zájem na tom, aby se nejtragičtější situace s pitnou vodou v rámci České republiky v Trnové vyřešila. Vzhledem k tomu, že dotace a grantové prostředky je možno žádat na majetek, který je vlastněn obcí, nelze v této oblasti momentálně vyvíjet větší aktivitu, kterou bychom si jistě všichni přáli. Nedůsledné řešení vlastnických vztahů vodovodní infrastruktury předchozími zastupiteli obce nám v současné době neumožňuje zažádat o granty či jinou finanční podporu, dokud nebude vlastnictví soudní cestou vyřešeno. Tím obec pravděpodobně vydá ze svého mnohem větší finanční prostředky, než by musela. Obec může v současné době jen těžko žádat o půjčku, neboť jediné dvě nemovitosti, které vlastní, budovu obecního úřadu a Trnovskou Krčmu, má vázané nájemní smlouvou.
 • Zřídíme přestupkovou komisi, která bude se vší důrazností umožněnou zákony dbát o pořádek v obci, vymáhat dodržování vyhlášek a nařízení, včetně udržování zanedbaných ploch nezastavěných pozemků.
  Jednání o přestupkové komisi se dostala po zmapování situace do slepé uličky. Zřídit přestupkovou komisi, která by vymáhala pokuty a dosáhla údržby zanedbaných ploch a prostranství, by nebyl problém. Avšak jen za pomoci advokátní kanceláře. Tím pádem by činnost přestupkové komise a agenda s ní spojená stála finanční prostředky, které by se sice vrátily, ale až za určitou dobu, což by v jisté míře v počátku zatížilo rozpočet obce. Jelikož takové řešení by v zastupitelstvu bylo neprůchodné, zastupitelé za Čistou Trnovou se rozhodli jít vlastní cestou. Spojenými silami a zejména za pomoci pana Miroslava Vojtěchovského zmapovali zanedbané pozemky, pořídili fotodokumentaci a za pomoci Obecního úřadu obeslali majitele uvedených ploch. Výsledek se dostavil poměrně rychle a je to na vzhledu obce patrné již na první pohled. V této praxi chceme pokračovat i do budoucna. Plánů na zřízení vlastní přestupkové komise se nevzdáváme a doufáme, že po vyřešení palčivých otázek, zejména ve vztahu k vodovodní infrastruktuře, se budeme moci k této otázce vrátit a dotáhnout její realizaci do úspěšného konce.
 • Zasadíme se o získání příspěvků na zviditelnění obce, výstavbu poutačů, propagačních nástěnek, zkvalitnění osvětlení a úpravu veřejného prostranství v návaznosti na historii a osobnosti Trnové, jakými byli Ema Destinnová, František Škroup či Čeněk Daněk.
  Koncepce celkové úpravy centra obce je v zásadě připravena, SNK Čistá Trnová má konkrétní představu i ví o krocích, které bude třeba v tomto směru učinit, sledují se jednotlivá ministerstva, která budou v příštím období vypisovat dotační tituly. Velkým přínosem by byla i pomoc ostatních občanů, kteří by svými nápady a kontakty mohli přispět k tomu, aby se naše obec zařadila do některých projektů, které by vedly k jejímu celkovému oživení. Výbor pro místní hospodářství vedený prof. Vojtěchovským se podílel na několika projektech v souvislosti se zvelebováním území obce. Došlo k přemístění a navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad, prořezání stromů u kostela ve spolupráci s dendrology, zajištění smluv na letní i zimní údržbu obce apod. O obesílání občanů, kteří si neupravují své pozemky, jsme se již zmínili více.
 • Vyvrátíme předsudek, že Trnová je ponurým satelitem, vesnicí, kde se zastavil čas a s ním i výstavba, investice, společenský život a myšlení lidí, vlijeme život do žil naší obce.
  Je nutno si přiznat, že díky vodě se Trnová netěší nejlepší pověsti. A taky díky tomu, co se zde kolem vody odehrává, náprava je ještě poněkud vzdálená. Ve chvíli, kdy bude problematika vody dořešena, navrhneme postupy zviditelnění obce, neboť jediné, co může Trnovou povznést, je masivnější výstavba, příliv nových lidí do obce, čemuž musí napomáhat akcentace krásného životního prostředí i snadná dostupnost Prahy. Zastupitelé za Čistou Trnovou přišli s některými iniciativami, jako je změna scénáře a formy pořádání společenských akcí, zlepšení kultury společenského života i povzbuzení zájmu o dění v obci, které je stále spíše v plenkách, než v etapě rozvoje. Díky aktivitám okolo vody došlo k semknutí řady občanů a stále se přidávají další. Společné téma nás spojuje a bylo to vidět i na zasedání, které naše sdružení uskutečnilo v červnu tohoto roku a které bylo hojně navštíveno. Dá se tedy říci, že paradoxně díky vodě se možná blíže setkávají i lidé, kteří by ani nevěděli, že jsou si vzájemně sousedy.
 • Navýšíme důchodcům jejich vánoční příspěvek na přilepšenou – nekupujeme si jejich hlas, ale vnímáme ekonomickou realitu dnešních dní.
  Navýšení vánočního příspěvku navrhli zastupitelé za Čistou Trnovou ihned při schvalování rozpočtu na rok 2015. O tom, že se jim příspěvek navýšit podařilo, se důchodci přesvědčí ještě letos v průběhu prosince.
 • Navážeme aktivní kontakty s našimi spoluobčany ze zahraničí, stejně jako se spoluobčany s jiným než českým mateřským jazykem a přimkneme je blíže životu v obci, jsou jedni z nás, půjdou s námi.
  Řada občanů jiné národnosti, kteří žijí v Trnové je s námi v permanentním kontaktu a zajímá se aktivně o dění v obci včetně vodovodní infrastruktury. Jejich účast i hlas byl znát i na schůzce pořádané v červnu naším sdružením. Usilujeme o to, aby hlas našich spoluobčanů byl slyšen a brán v úvahu.
  Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru. Zastupitelé za Čistou Trnovou budou požadovat, aby obec prověřila u kompetentních orgánů, zda byly naplněny podmínky zákona a v případě, že ano, aby začala podle toho také jednat.
 • Zlepšíme grafickou podobu, přehlednost a především obsahovou kvalitu webu obce Trnová a zřídíme tam prostor pro otevřenou a kritickou diskusi i další podněty – tak, jak je to zvykem v obcích, kde vládne duch sousedství a demokracie. Vidíme na konkrétním příkladu, totiž, že bez zpětné vazby od občanů se obec řídit dobře nedá.
  Jak již bylo řečeno, obec měla k dispozici web, který na základě auditu zajištěného Čistou Trnovou, nesplňoval téměř nic z toho, co je předepsáno zákonem a vyhláškami. Na základě iniciativy SNK Čistá Trnová byl vytvořen nový obecní web, který již odpovídá svojí koncepcí všem předpisům. Je zde však prostor pro jeho vylepšení, zvýšení jeho přehlednosti, doplnění o další rubriky, což se bude řešit ihned na počátku roku 2016 se správcem stránek. Budeme v tomto směru občanům vděčni za další podněty.

Vážení spoluobčané, zde máte přehled toho, co celý tým SNK „Čistá Trnová – Žijme lépe!“ vykonal. Nutno hlasitě podotknout, že to byli nejen jeho zvolení zastupitelé, ale skutečně celé sdružení a další a další sympatizanti, kteří se do práce zapojili po volbách, když viděli, že naše iniciativa má smysl a něco obci přináší. Že nevedeme žabomyší války, jak je tomu v jiných obcích, ale směřujeme svoji iniciativu tam, kde je toho nejvíce zapotřebí.
Je možné, že se znovu, jako v minulosti, ozvou hlasy či anonymní pisatelé pamfletů, že nic neděláme, že se povyšujeme nad ostatní, sedíme na zadku u počítače, že si budujeme kariéru a odrazový můstek do života. Můžeme Vás ujistit, že kariéru v té každodenní práci pro obec, na níž čerpáme čas ze svého volna a prací v noci, nehledáme. Dokonce jsme se, na rozdíl od pana starosty, místostarosty a ostatních zastupitelů za SNK „Pro obec a občany“ zřekli platů ve prospěch rozpočtu obce, zatímco naše iniciativa druhou stranou nebyla následována. Rozhodně se pak už nad nikoho nevyvyšujeme a na zadku u počítače musíme někdy sedět více, než je příjemné a zdrávo. Ať chceme či nikoliv, někdo u těch počítačů sedět musí, třeba aby se do budoucna v Trnové nepromarnily věci, které se právě díky tomu, že to někdo s počítačem prostě neuměl, promarnily.

SNK „Čistá Trnová – Žijme lépe!“

Facebooktwitter