Cikáda – díl třetí: NEZÁJEM ZASTUPITELSTVA TRNOVÉ, ABSOLUTNÍ IGNORACE VŠECH VAROVNÝCH SIGNÁLŮ A HRA NA MRTVÉHO BROUKA MORAVČÍKOVA TÝMU PŘIPRAVÍ MOŽNÁ OBČANY O INFRASTRUKTURU OBCE V HODNOTĚ DESÍTEK MILIÓNŮ KORUN

Na našem webu Sdružení nezávislých kandidátů „Čistá Trnová – Žijme lépe!“ jsme přinesli 27. února tohoto roku text, věnovaný pro nás neúspěšnému soudnímu líčení, v němž se obec Trnová domáhá vrácení infrastruktury po společnosti S.O.N.Y. ze Seychelských ostrovů. Naše obec je totiž přesvědčena, že infrastruktura se stala majetkem obce ihned po jejím zkolaudování, tak jak je uvedeno v Rámcové smlouvě mezi Trnovou a investorem. Soudkyně tento nárok zpochybnila tím, že „soud neshledal projevení obcí Trnová naléhavého právního zájmu  při naplnění Rámcové smlouvy“. Naše obec se prostřednictvím advokátní kanceláře Bělina& Partners odvolá, i když argumentace bude pro nás velice obtížná. V průběhu let se udály věci, které nám nesmírně stížily vyjednávací pozici před soudem… Podrobnější rozbor tedy přinášíme dnes, tak, jak jsme v únorovém příspěvku přislíbili.

 

Soudní selanka se nekonala

Jak už bylo řečeno, 23. února 2016 se uskutečnilo soudní jednání, jehož předmětem byla snaha obce Trnová získat zpět do vlastních rukou vodovodní infrastrukturu, která jí podle Rámcové smlouvy s investorem C.B.C. patří nejpozději od dne její kolaudace. Až doposud by se zdálo být vše v pořádku – společnost S.O.N.Y. z Indického oceánu se zmocnila něčeho, co jí nepatří a tudíž bude muset vše vydat subjektu určeném smlouvou – tj. obci Trnová. Ale chyba lávky – soudní selanka s jasným výsledkem se nekonala, na toto riziko jsme byli ostatně upozorněni předem našimi právníky. Ve hře totiž byly nášlapné miny, dalo by se říci skrytá kukaččí vejce. Obávali jsme se totiž, zda soudkyně nepřistoupí k posouzení kauzy z pohledu dlouholetého nezájmu obce Trnová o majetek, o nějž se nikdy nepřihlásila. Ba co víc, ke společnosti S.O.N.Y. se zastupitelstva obce do roku 2014 chovala jako ke skutečnému vlastníkovi s jistou dávkou neskrývané servility. Není divu, že výrok soudkyně o zamítnutí naší žaloby byl jednoznačně podepřen absencí naléhavého právního zájmu obce při naplnění Rámcové smlouvy… Tragikomičnost situace dokreslovala ještě nepřítomnost starosty Trnové Štefana Moravčíka v soudní síni, zejména v okamžiku, kdy byla naše obec vyzvána, aby nějaký projevený naléhavý právní zájem doložila. Náš zástupce magistr Horáček se ocitl v nezáviděníhodné situaci. A rozsudek zazněl tak, jak všichni víme. Čeká nás proto odvolání… A ti, kteří nesou za vše největší díl viny, seděli v teple domova.

Nezájem zastupitelů – ztráta v desítkách miliónů – viník stále stejný

Vágní, ale hrozivý výraz neprojevení naléhavého právního zájmu s následnou ztrátou majetku vodohospodářské infrastruktury v ceně atakující hranici 100 miliónu korun nás nenechal v klidu. Začali jsme se zajímat o to, kdy obec tento naléhavý zájem neprojevila, za jakých okolností k tomu došlo, kdo při této hře na mrtvého brouka stál, nese za situaci odpovědnost a zda existují nějaké důkazy, které by to potvrdily. Ukázalo se, že přijít věci na kloub není až tak složité. A že v poměrně nedávné minulosti byl dostatek prostoru a času k tomu, aby vodohospodářská infrastruktura zůstala v rukou obce tak, jak to předjímala Rámcová smlouva. Stačilo jen, že by starosta a místostarosta Trnové jednali a nakládali s majetkem obce s péčí řádného hospodáře. Bohužel se tak nestalo a následující skutečnosti hovoří o pravém opaku.

Selhání první

V průběhu výstavby Trnové a její infrastruktury se na počátku tisíciletí nedělo nic dramatického, budovala se infrastruktura, byly zkolaudovány její jednotlivé části a zastupitelstvo obce zvažovalo, že optimálním řešením bude převést infrastrukturu na obec založením právnické osoby. Zájem obce Trnová o majetek dokazuje mimo jiné i dopis advokáta investora C.B.C. Čižkovského právnímu zástupci Trnové JUDr. Malečkovi (příloha 1) z 2. 11. 2006. V dopise C.B.C. potvrzuje platnost Rámcové smlouvy a závazky z ní plynoucí a upozorňuje, že kromě předání infrastruktury do vlastnictví obce Trnová je v Rámcové smlouvě uváděna i možnost převedení do nově založené právnické osoby s většinovým vlastnictvím obce Trnová. V následujícím období, plném složitých jednání a problémů, se vše dolaďovalo, starosta Ing. Beneš společně s JUDr. Čižkovským přichystali finální text Společenské smlouvy o zřízení obchodní společnosti Trnová servis s.r.o. (příloha 2). Vznikem uvedené společnosti, která by pečovala o infrastrukturu, jejíž většinovým vlastníkem by byla obec Trnová a menšinovým C.B.C. či nástupnická společnost Vodárna Trnová, která by se starala o technickou a provozní stránku věci, by byla i beze zbytku naplněna Rámcová smlouva, dle které se obec Trnová měla stát vlastníkem infrastruktury. Bohužel se psal rok 2010 a nové volby, v nichž zvítězilo křídlo dnešního starosty Štefana Moravčíka a Miroslava Nezbedy. JUDr. Maleček ještě 25.10. 2010 napsal starostovi Ing. Benešovi dopis, v němž ho upozorňuje na nezbytnost dotáhnout věci do zdárného konce. Jelikož dochází na radnici v Trnové k „výměně stráží“, Ing. Beneš předává veškerou dokumentaci do rukou nového starosty Moravčíka. Zdálo by se, že vše bude v naprostém pořádku a nový starosta společně s právním zástupce obce dokončí založení Trnová servis s.r.o. Stalo se však něco, nad čím rozum zůstává stát. Namísto toho, aby se nový starosta sešel s JUDr. Marečkem dne 11. 11. 2010 v Trnové, jak navrhoval a dotáhli vzájemnou součinností věci kolem Trnová servis do konce, naráží právník na mlčení. Společenská smlouva o zřízení Trnová servis s.r.o. se za nejasných okolností ztrácí a s ní i další příležitost, jak dle Rámcové smlouvy převést infrastrukturu do rukou obce. Vše následně dokresluje skutečnost, že vzápětí, dne 21.12. 2010, byla starostou Štefanem Moravčíkem ukončena s JUDr. Malečkem smlouva o právním zastupování obce (příloha 3). S „vyhnáním“ JUDr. Malečka ze služeb obce Štefanem Moravčíkem a následnou ignorací a „zašantročením“ připravené společenské smlouvy o zřízení Trnová servis s.r.o., obec přímo opět neprojevila naléhavý právní zájem o infrastrukturu. Společnost Vodárna Trnová a.s., jako nástupnická organizace po C.B.C., nadále samostatně vystupovala jako vlastník vodohospodářské infrastruktury. Její samostatné a zastupitelstvem obce Trnová nijak nezpochybňované vystupování, jako vlastníka infrastruktury, nakonec vyústilo do uzavření Kupní smlouvy se společností S.O.N.Y. a vyvedení vodohospodářského majetku obce v řádech desítek miliónů korun. Opět se tak stalo za přispění nezájmu a ignorace starosty Štefana Moravčíka a místostarosty Miroslava Nezbedy. Porušili svoje povinnosti, které jim ukládá z titulu jejich funkcí zákon, tj. pečovat o majetek obce s péčí řádného hospodáře.

Selhání druhé

Dne 18.6. 2012 přichází na Obecní úřad do rukou Štefana Moravčíka Dražební vyhláška na majetek Vodárny Trnová, ve kterém byl i majetek Obce Trnová dle Rámcové smlouvy. Starosta a místostarosta Trnové nereagují, namísto toho, aby dražbu napadli ve smyslu, že má být dražen majetek, který je dle Rámcové smlouvy v držení obce, fatálně mlčí. Kdyby bývalo k dražbě došlo, již by nebylo možné se jakkoliv k majetku obce v budoucnu dostat, byť složitou soudní cestou. Namísto toho, aby starosta a místostarosta podnikli zásadní právní kroky a opatření a byli situací zneklidnění, opět zachovávají pozici mrtvého brouka. Společnost S.O.N.Y. si může mnout ruce – otestovala si, že Trnová zarputile mlčí a nereaguje na krádež svého majetku za bílého dne. Dražba se ruší a přistupuje se k dalšímu, tentokrát již skutečně zásadnímu kroku.

Selhání třetí

Dne 12.9. 2012 Vodárna Trnová prodala majetek dle Rámcové smlouvy společnosti S.O.N.Y., potrubí a technologii, vzápětí 19.9. 2012 pozemky, stavbu technického vybavení u čističky odpadních vod. Obec se o prodeji dozvídá, avšak starosta Moravčík i jeho místostarosta Nezbeda reagují zcela nepochopitelně – respektive nereagují vůbec. Obrovský majetek vodohospodářské infrastruktury, který má patřit podle Rámcové smlouvy obci Trnová se ocitá v rukou seychelské společnosti S.O.N.Y. s neprůhlednou strukturou vlastníků. Obec Trnová mlčí, chudší o majetek, který ji přináležel. Nenakládání s majetkem obce s péčí řádného hospodáře se pro pana Štefana Moravčíka a pana Miroslava Nezbedu stalo prázdným, bezvýznamným pojmem. Ani se nestydí.

Selhání čtvrté

Snad už se nejedná  ani o selhání, ale o vytrvalý stav, dokreslující výše popsané fatální chování nejvyšších zastupitelů obce ve vztahu k jejímu majetku. Od roku 2012, po příchodu společnosti S.O.N.Y. na scénu, starosta a místostarosta jednají, korespondují a komunikují se S.O.N.Y. jako se skutečnými vlastníky a nikoliv jako se subjektem, který se zmocnil majetku Trnové v řádu desítek miliónů korun násilným způsobem. Dokonce pánové se nehlásí ani k vodohospodářskému majetku, který prokazatelně patří obci, a který ani nesouvisí s majetkem řešeným Rámcovou smlouvou. V žádném textu, ani při žádném jednání, nezaznívají slova o tom, že S.O.N.Y. vlastní cosi, co jí nepatří, nebo že s obcí je nutné jednat jako s jedním z vlastníků. Pan Moravčík a Nezbeda opět hrají již osvědčenou roli mrtvého brouka. Dobíhají termíny k napadení prodeje majetku obce,  S.O.N.Y. se může radovat a občanům zůstávají oči pro pláč.

Hašení požáru

Po volbách v roce 2014 se do věci vkládá SNK „Čistá Trnová – Žijme lépe!“ (dále ČT). Dlouhé měsíce trvalo, než se staronové vedení radnice s majoritním počtem 4 hlasů  zastupitelů proti 3 za ČT nechalo přesvědčit o nezbytnosti provedení auditu infrastruktury a o zapojení Advokátní kanceláře Bělina&Partnbers do vedení soudního sporu k získání majetku obce do jejích rukou. Dlouhých osm měsíců trval tento přesvědčovací souboj, v němž rozumné řešení navržené Čistou Trnovou nakonec zvítězilo. Audit odhalil obrovské předražení vody, kdy se do její ceny promítaly neoprávněné nároky advokátní kanceláře pana Ing. Kubíka a další neoprávněné položky. Každá rodina si může spočítat, o kolik peněz přišla díky tomu, že pan starosta Moravčík přistoupil k auditu o osm měsíců později, než ČT prosazovala. Stačí si spočítat spotřebu vody rodiny za toto období a vynásobit ji rozdílem mezi kalkulovanou cenou společností Reinwasser a cenou zbavenou všech neoprávněných přirážek, které odhalil audit. O tolik nás, každého občana, připravila liknavost starosty Trnové a zastupitelů za sdružení Pro obec a občany. Tato částka je současně i vystaveným účtem ze hry na mrtvého brouka… (příloha 4).

Namísto epilogu

Na poslední poradě zastupitelů Trnové (zápis z porady 14.3. 2016schválení uvolnění starosty (z pozice neuvolněné funkce na pozici uvolněnou)) předložil pan starosta Moravčík návrh zařadit do programu následujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Trnová usnesení o uvolnění starosty. Jako důvod uvedl své velké vytížení. S tímto návrhem vyjádřili zastupitelé za ČT zásadní nesouhlas a proto byl nakonec tento bod z jednání zastupitelstva vypuštěn. Co by znamenalo uvolnění starosty pro výkon funkce? Že by namísto dosavadní odměny ve výši 13.600 Kč dostal plat nový, ve výši 32.435 Kč měsíčně. Přitom uvolněného starostu nemají v okolí v žádné srovnatelné obci. Pro nízké rozpočty malých obcí je taková zátěž nemyslitelná. A k argumentací s nadměrným vytížením pana Moravčíka? Práce se zvládat dá, pokud takovou práci umíme, pokud umíme nakládat s novými technologiemi, obsluhovat datovou schránku, předávat si dokumenty v elektronické podobě a neztrácet čas na cestách fyzickým předáváním listin apod. V opačném případě nemá taková osoba ve funkci starosty co pohledávat.

Pokud se však podíváme na celý problém prizmatem NEprojevení obcí Trnová naléhavého právního zájmu při naplnění Rámcové smlouvy, kde na základě výše uvedeného lpí největší tíha zodpovědnosti na bedrech současného starosty Štefana Moravčíka, neměl by nejen usilovat o navýšení platu, ale okamžitě odstoupit. Měl by se omluvit spoluobčanům za vzniklé problémy, za to, že Trnová dospěla až na scestí, kdy pochybení, nezájem a neschopnost jiných musí jiní dneska zachraňovat obtížným, složitým, nejistým a nákladným soudním řízením…

Jak z textu vyplývá, škod, které svou nečinností napáchal pan starosta Štefan Moravčík, již bylo více než dost! Nyní je na místě, aby s veškerou zodpovědností okamžitě odstoupil z funkce starosty a zastupitele obce Trnová tak, aby umožnil svým nástupcům tyto škody co nejvíce minimalizovat.

Vyzýváme Vás:  pane starosto ODSTUPTE!

PŘÍLOHY:

Příloha 1 – Dopis advokáta investora C.B.C. Čižkovského právnímu zástupci Trnové JUDr. Malečkovi z 2.11.2006
Příloha 2 – Návrh textu Společenské smlouvy o zřízení obchodní společnosti Trnová servis s.r.o.
Příloha 3 – Ukončení smlouvy o právním zastupování obce s JUDr. Malečkem ze strany Štefana Moravčíka dne 21.12.2010
Příloha 4 – Vystavený účet ze hry na mrtvého brouka…

Facebooktwitter