Cikáda – díl čtvrtý: KTERAK CHTĚJÍ HASIČI K BUDOVĚ PŘIJÍT

Definice základních pojmů – aneb jaké hasiče to vlastně v obci máme ?

V Trnové již léta funguje spolek Svazu dobrovolných hasičů (SDH), který je zájmovým spolkem starousedlíků a jehož obvyklou činností je pořádání a účast na zasedáních, oslavách a výročních schůzích (v naší obci či „výjezdních“) a občasné pořádání kulturních akcí pro trnovskou veřejnost (spoluúčast na rozličných oslavách a setkáních – mikulášská, dětský den apod.). Toto sdružení má právní statut odpovídající jakémukoliv jinému spolku, který může v obci vzniknout (např. Včelaři, Chovatelé drobného domácího zvířectva apod.) a nemusí mít nic společného s existencí tzv. zásahové jednotky hasičů, která má být ze zákona zřizována obcí a splňovat určité náležitosti. Pro pochopení následujícího textu je třeba tyto dva pojmy – spolek SDH a zásahová jednotka rozlišovat.

Dějství první – Bezplatné užívání obecního majetku

SDH Trnová se tradičně setkává na různých místech, často v hospodách (ať už místních, či přespolních – při „výjezdních zasedáních“) a mimo jiné tradičně také v budově č.p. 80, která patří obci Trnová a která je sídlem obecního úřadu (OU). Přítomnost členů SDH v obecní budově nebyla dle našich informací historicky nijak smluvně zakotvena, dokonce původním sídlem SDH byla donedávna budova č.p. 10 – tedy bydliště jednoho z členů SDH – pana Jindřicha. Ještě za působení předchozího zastupitelstva v roce 2012 se tehdejší (a současný) starosta obce Trnová a zároveň starosta SDH Moravčík snažil tuto přítomnost SDH v budově obce č.p. 80 „pojistit“. Podepsal tedy dne 25.11.2012 jako starosta obce Smlouvu o užívání nebytových prostor (viz. příloha), kde bylo zakotveno bezplatné užívání předmětných prostor po celou dobu existence SDH až do jeho případného zrušení. Ve smlouvě SDH také milostivě poskytuje úlitbu obci ve formě „umožnění činnosti obecního úřadu do doby výstavby a kolaudace nového obecního úřadu„. Jinými slovy – propůjčím si bezplatně něco, co mi nepatří a zákonnému vlastníku tam navíc umožním dočasně sídlit. Ve smlouvě není navíc nijak zakotveno, v jakých hodinách (dnech) bude prostory užívat SDH a kdy OU. Záměr uzavřít tuto smlouvu nebyl dle zákona vyvěšen na úřední desce obce ani nebyl projednán na žádném veřejném zasedání zastupitelstva. O tom, kolik z tehdejších zastupitelů o smlouvě vědělo, či s jejím uzavřením (ne)souhlasilo, nám není nic známo.

Navíc, v poslední době bylo zjištěno, že adresa spolku SDH pojednou a nečekaně změnila sídlo – z č.p. 10, kde sídlil spolek doposud, se najednou ve výpisu ARESu objevila adresa č.p. 80 – tedy budova Obecního úřadu. Na poradě zastupitelstva 5.12.2016 na přímý dotaz na dvojjedinného starostu obce Trnová i starostu spolku SDH Moravčíka bylo zastupitelům  sděleno, že o změně adresy nic neví a že to musel někdo udělat bez jeho vědomí. Dokonce nařídil paní Dyršmídové, administrativní pracovnici obce, dát do zápisu následující větu: p.Opolecký – ARES –  změna adresy sídla SDH z čp.10 na čp.80 /budova OÚ/ – kdo toto změnil a z jakého důvodu  – dotaz na Ministerstvo spravedlnosti. …přestože velice dobře věděl, že změnu adresy provedl svévolně sám bez informování zástupců obce.

Dějství druhé – Kterak se pojistit před volbami a přepojistit i po volbách

Ať už byly okolnosti v roce 2012 jakékoliv, jisté je, že 6.10.2014 – tedy těsně před volbami, v nichž se dostali do zastupitelstva členové SNK ČT, byla starostou Moravčíkem podepsána Smlouva o zřízení věcného břemene (viz. příloha). Tato smlouva byla zjevnou snahou zajistit na katastru nemovitostí (KN) zápis věcného břemene ve prospěch SDH pro případ, že by starosta se svým sdružením Pro obec a občany nevyhrál volby. Záměr zřídit věcné břemeno a podepsat tuto smlouvu nebyl ani tehdy vyvěšen na úřední desce a nebyl projednán na žádném veřejném zasedání zastupitelstva. Opět nám není známo, kdo z předchozích zastupitelů o uzavření smlouvy věděl a případně s ní (ne)souhlasil. Tato smlouva nebyla však na KN akceptována a bylo ji třeba přepracovat. Přepracovaná smlouva (viz. příloha) byla podepsána starostou Moravčíkem dne 3.12.2014 – tedy již ve funkčním období současného zastupitelstva! – opět bez předchozího projednání (veřejného či neveřejného) a opět bez řádného vyvěšení na úřední desce. Starosta v tomto případě jednal zcela bez vědomí minimálně našich tří zastupitelů za SNK ČT. Ve smlouvě je pro SDH opět zakotveno bezplatné užívání nemovitosti č.p. 80 patřící obci bez uvedení časové specifikace využití budovy SDH, potažmo OU. Je tam také uvedeno, že nejsou známy žádné právní ani faktické skutečnosti, které by bránily uzavření smlouvy. Tuto smlouvu starosta Moravčík podepsal, i když si musel být vědom, že existuje řada překážek (neprojednání zastupitelstvem, nevyvěšení záměru na úřední desku, cena za pronájem a užívání prostor), které uzavření smlouvy brání.

  • § 39 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

(1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné…

Dalším aspektem je střet zájmů, v němž se tři ze zastupitelů v době uzavření smlouvy i nyní nachází (starosta Moravčík, místostarosta Nezbeda a předseda Finančního výboru a zastupitel Jindřich jsou členy spolku SDH, Štefan Moravčík dokonce i starostou spolku SDH). Věc došla tak daleko, že na smlouvě by musely za normálních okolností figurovat vedle sebe dva podpisy jednoho a téhož muže – starosty Morvčíka – jednou jako starosty obce Trnová a jednou jako starosty SDH. Věc se vyřešila šalamounsky a kosmeticky jednoduše – za SDH se podepsal Moravčíkův zástupce Jaroslav Šetlík, přestože pod smlouvu se může ze zákona podepsat jen starosta SDH, tedy předseda spolku Moravčík. Tato smlouva se stala podkladem současného stavu, kdy je v KN zapsáno věcné břemeno ve prospěch SDH na budově č.p. 80 patřící obci (viz. příloha).

Dějství třetí – co s tím ?

Jakmile se zástupci SNK ČT o existenci věcného břemene dozvěděli, začali jednat. Vzhledem k tomu, že starosta opakovaně nereagoval na jejich žádosti celou věc vysvětlit, dohledali veškeré dostupné dokumenty k uvedené záležitosti a podali dne 22.6.2016 žádost na Ministerstvo vnitra ČR (MV) – příslušný odbor veřejné správy, dozoru a kontroly o jejich přezkoumání z důvodů pochybnosti, zda je vše v souladu se zákonem, jak pan starosta Moravčík proklamativně prohlašoval. MV se vyjádřilo dne 21.11. 2017 stanoviskem, v němž uvádí:

Shrnujeme tedy, že obec Trnová porušila ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích ….. Smlouva o užívání nebytových prostor uzavřená dne 25. listopadu 2012 mezí obcí Trnová a SDH Trnová je proto dle našeho názoru od počátku neplatná s odkazem na ustanovení § 39 odst. 1 věta třetí zákona o obcích.

K nápravě vzniklé situace, která je ve smyslu jistoty právních vztahů do budoucna žádoucí, jsme obci doporučili vyvolat jednání s druhou smluvní stranou, jehož výsledkem by mělo být společné uznání neplatnosti posuzované smlouvy. Následně je možné zopakovat celý proces výpůjčky nemovitosti, a to od řádného zveřejnění záměru zamýšlené dispozice tak, jak předpokládá § 39 odst. 1 zákona o obcích, až po projednání a rozhodnutí o uzavření nové smlouvy.

MV uložilo starostovi realizovat veškeré právní kroky k nápravě stavu do konce roku 2016, k čemuž nedošlo. Poté, co starosta dojednal dne 15.12.2016 na MV prodloužení lhůty, předložil zastupitelům na neveřejném jednání dne 9.1.2017 svůj záměr celou věc legalizovat a vyvěsit na úřední desce záměr obce vypůjčit budovu č.p. 80 a následně zařadit smlouvu s SDH na veřejném zasedání zastupitelstva k odsouhlasení. S uvedeným postupem naši zastupitelé rezolutně nesouhlasili a to z následujících důvodů:

1) Původní smlouva ze dne 25.11.2012 byla uzavřena protiprávně, starosta jednal dle jejich názoru svévolně a v rozporu se zákonem.

2) Starosta opakovaně nereagoval na písemné žádosti našich zastupitelů o vysvětlení situace a neinformoval je o krocích, které realizoval i přesto, že se jednalo o obecní majetek. Zastupitele neinformoval ani o zásadní korespondenci probíhající s MV ČR v této záležitosti – jmenovitě některé písemnosti z knihy pošty – viz. níže.

3) Před uzavřením smlouvy nové je nejprve nutno smlouvu z 3.12.2014 zneplatnit a provést i výmaz věcného břemene v Katastru nemovitostí.

4) Časově neomezená výpůjčka jediného obecního majetku, v němž sídlí OU, probíhají pracovní schůze zastupitelů, jednání občanů s obcí a jsou v něm umístěny veškeré dokumenty a archiv OU, by mohla ohrozit vykonávání řádné funkce OU.

5) Bezplatná zápůjčka budovy by mohla být taktéž v rozporu se zákonem, neboť obec má dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb § 38 povinnost řádně pečovat o svůj majetek. Bezplatná a časově neomezená zápůjčka budovy obce takovouto řádnou péčí není.

6) SDH nemá v obci žádné výsadní postavení, jedná se o obecný spolek jako jakýkoliv jiný a nikoliv o zásahovou protipožární jednotku, a není tedy důvod uvedený spolek upřednostňovat před jakýmikoliv jiným zájmovým sdruženími občanů, kteří by v takovém případě měli stejné právo uzavřít nájemní smlouvu s obcí a následně sídlit v budově OU.

7) Existence věcného břemene na budově obce by mohla v budoucnu znemožnit případné přidělení dotace nebo získání půjčky na dostavbu budovy, kterou bude obec a OU pro své řádné fungování potřebovat. Jinými slovy získat dotaci na budovu, zasaženou věcným břemenem takového rozsahu, není vůbec možné.

8) Současný stav věci, tedy existence věcného břemene, umožňuje SDH znemožnit výkon funkce OU a celou budovu včetně přilehlých pozemků trvale a bezplatně využívat pro svou potřebu.

Na neveřejném setkání zastupitelů dne 9.1.2017 byla celá věc podrobně projednána se závěrem, že naši zastupitelé za SNK ČT jsou razantně proti uvedenému postupu. Důvody byly starostovi také opakovaně zaslány písemně – jako příklad uvádíme níže dopis zastupitele Opoleckého (viz. příloha).

Velké rozpaky vyvolává i diskuse kolem agendy, která přišla na obec z MV ČR a v níž byl nález odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR. Předseda Kontrolního výboru A. Kopeckij při kontrole Podací knihy došlé pošty zjistil, že v agendě figurují  dva obcí neprojednané dopisy:

  • Poř.číslo: 263 z 14.11. 2016 – Odpověď – K.čj. MV 91693 – 5/ODK-2016 – DS – MV ČR
  • Poř.číslo: 285 z 30.11. 2016 – Výsledek šetření Min. vnitra – DS starosta – MV ČR Odbor veř. kontroly

Na písemný dotaz se A.Kopeckému od starosty Moravčíka dostalo vágní odpovědi, že písemnosti jsou věcí Obecního úřadu a jsou stále v jednání. Jelikož se pan Kopeckij domníval, že se nejedná o písemnosti pro Obecní úřad, ale pro obec – tedy o korespondenci, o níž musí být zastupitelé informováni, obrátil se z důvodu vymahatelnosti odpovědi na starostu Trnové s Žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. V této souvislosti nutno konstatovat, že starosta pod tíhou argumentů na poradě zastupitelů 9.1.2017 nakonec doznal, že se jednalo o korespondenci MV ČR s obcí a nikoliv, jak dříve nesprávně tvrdil, s Obecním úřadem.  Na otázky dle Zákona č. 106 zastupiteli Kopeckému do dnešního dne nedopověděl. Proč 34 dní lhal zastupitelům obce v tom, že se nejedná o poštu s obcí, nýbrž s Obecním úřadem, doposud nevysvětlil. Můžeme se tedy jen domnívat, že k tomu měl svoje důvody – třeba to, aby se závěr z nálezu MV ČR o neplatnosti Smlouvy o užívání nebytových prostor ze dne 25.11.2012 nedostal na veřejnost a aby měl dostatek času připravit další řízení, který by celou záležitost nějakým způsobem legalizovalo. Jak patrno, pokusí se o to nejspíše na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Trnová.

Dějství čtvrté – nezodpovězené otázky a co nás čeká ?

1) Jak celá věc souvisí se zásahovou jednotkou hasičů ?

Nijak. Pokud v souvislost s výše uvedeným vzniká dojem, že nepronajmutí budovy pro potřeby SDH ohrozí akceschopnost zásahové jednotky hasičů na území obce Trnová, je takový dojem mylný. Existenci zájmového spolku SDH je nutno striktně oddělovat od zásahové jednotky hasičů, kterou dle zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně zřizuje obec a která musí splňovat určité podmínky. Zásahová jednotka může být tvořena v případě odborné a fyzické způsobilosti a dostatečného věkového průměru z řad členů spolku SDH v obci, ale může být její činnost zajišťována tzv. „na klíč“ i na základě dohody s kterýmkoliv podobným útvarem v okolí (v případě Trnové by to bylo možné např. se zkušenou a  vynikající jednotkou v Jílovišti). Jinými slovy, zásahová jednotka není účastníkem výše uvedených smluv a pronájem části prostor zájmovému sdružení občanů SDH s činností zásahové jednotky nijak nesouvisí.

2) Jaký z toho učinit závěr ?

Podle našeho názoru obec má zákonnou i morální povinnost řádně spravovat a bránit svůj majetek a zajistit možnost fungování OU. Předání celé budovy OU včetně přilehlých pozemků do bezplatného užívání SDH je jednoznačně v rozporu s §38, odst.1) zákona o obcích a působí přímo proti zájmům obce, neboť znemožní výkon státní správy na území obce.

  • § 38 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku…

(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím…

V dohledné době se žádná stavba nové budovy OU nechystá a je tedy pravděpodobné, že OU bude potřebovat užívat současné prostory v budově č.p. 80 i nadále – i v dalších volebních obdobích, ať už bude složení budoucích zastupitelstev jakékoliv. Tento problém tedy přesahuje funkční období současného zastupitelstva. Pokud bude současné věcné břemeno legalizováno, hrozí, že po příštích volbách znemožní SDH působení OU v budově č.p. 80. Jeden ze zastupitelů sdružení Pro obec a občany a současně také člen SDH již také dne 9.1.17 na schůzce zastupitelů navrhl, aby se zastupitelstvo zamyslelo na možností využít nově nabytý pozemek p.č. 31/1 (pozemek za Trnovskou krčmou) k výstavbě kontejnerové budovy, do které by se obecní úřad přestěhoval.

K případnému rozšíření stávajících prostor OU v čp. 80 by bylo navíc vhodné provést modernizaci a dostavbu stávající budovy s využitím prostředků z veřejných dotací či půjčky. Na objekt takto zatížený věcným břemenem však tyto prostředky nelze získat.

Záměr vypůjčit budovu byl již dne 10.1.2017 starostou vyvěšen na úřední desce (viz. příloha) a to i přes nesouhlas našich zastupitelů za SNK ČT. Pokud by došlo na plánovaném veřejném zasedání dne 31.1.2017 k odhlasování tohoto záměru, mohlo by se jednat o trestný čin (TČ) porušení povinností při správě cizího majetku:

Zákon č. 40/2009 Sb. – Trestní zákoník v platném znění

  • § 220

Porušení povinnosti při správě cizího majetku

(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

Naši zastupitelé jsou odhodláni na zasedání hlasovat proti takovémuto návrhu a považují za nutné do zápisu jmenovitě uvést, kdo hlasoval pro jeho přijetí a kdo nikoliv. Dle našeho názoru by se z důvodu střetu zájmu měli hlasování zdržet zastupitelé, kteří jsou zároveň členy SDH. Do problematické situace jsou všichni zastupitelé vmanipulováni také z toho důvodu, že za TČ může být v některých případech považováno i neoznámení TČ. Jinými slovy, zastupitelstvo obce by mělo na všechny, kdož odsouhlasí bezplatný převod budovy do užívání hasičů podat trestní oznámení pro porušení § 38 zákona o obcích a § 220 trestního zákoníku.

3) Co tedy navrhujeme?

Abychom jen nekritizovali, uvádíme níže v několika bodech námi doporučený postup řešení situace:

a) Nejprve je třeba zneplatnit neprávoplatně uzavřenou smlouvu obce Trnová s SDH z roku 2014. Na základě zrušení smlouvy musí dojít k zrušení zatížení předmětného majetku obce Trnová věcným břemenem.

b) Po zrušení smlouvy by měli zastupitelé projednat možnosti, jak „narovnat“ vztah s SDH, přičemž jedním z řešení by mohla být nájemní smlouva na užívání vybrané části budovy OU. Součástí takového dohadovacího řízení by musely být dojednané podmínky, rozsah nájmu apod., za kterých bude stavba či její specifikované části pronajata SDH.

c) Teprve v případě, že bychom po tomto dojednání došli k závěru, že jediným způsobem narovnání vztahů s SDH je pronajmout SDH určité prostory stavby č.p. 80, mohl být vyvěšený na Úřední desce Záměr pronajmout prostory ve stavbě č.p. 80.

d) Pokud by na tento záměr SDH reagoval se zájmem, dostal by se bod schválení předmětného pronájmu na program veřejného zasedání zastupitelů obce Trnová.

Z výše uvedeného je tedy jasné, že naším cílem není „vyhnat“ SDH z budovy č.p. 80, ale narovnat právní nesrovnalosti vzniklé svévolným předchozím a současným postupem starosty, ochránit a řádně spravovat obecní majetek v souladu se zákonem a pronajmout jej za přesně stanovených podmínek tak, aby byl naplněn zákon o obcích a zajištěn bezproblémový chod OU i v následujících volebních obdobích.

Dějství poslední – Výzva občanům

Proti svévoli starosti či části zastupitelstva je v demokratické společnosti obtížné se hájit. Jediné právo, které jako občané máme, je vyjádřit svůj nesouhlas v situaci, kdy s jednáním nesouhlasíme. Proto žádáme Vás – občany, kteří máte o dění v obci zájem, abyste si prostudovali níže uvedené dokumenty a pokud jste stejného názoru jako my, v souladu se svým právem vyjádřili písemně svůj nesouhlas s vyvěšeným záměrem a také přišli vyjádřit svůj názor na nadcházející veřejnou schůzi zastupitelstva plánovanou na úterý 31.1.2017 v 18:00 hodin v budově Penzionu Trnová (bývalý bowling).

Děkujeme Vám za podporu

Vaši členové SNK Čistá Trnová – Žijme lépe !

 

Dokumenty ke stažení:

Smlouva o užívání nebytových prostor ze dne 25.11.2012

Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 6.10.2014

Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 3.12.2014

Výpis z katastru nemovitostí s vyznačením věcného břemene

Záměr vyvěšený na úřední desce dne 10.1.2017

Dopis zastupitele Opoleckého starostovi ze dne 11.1.2017

Facebooktwitter