Cikáda – díl druhý: Bilance předvolebních slibů Čisté Trnové

Vážení a milí spoluobčané, drazí Trnované,

voliči našeho sdružení nezávislých kandidátů „Čistá Trnová – Žijme lépe!“. Ale i vy ostatní, které se nám v loňských říjnových komunálních volbách, bohužel, nepodařilo svým programem přesvědčit, tedy Vy, kteří jste dali svůj hlas a své preference SNK „Pro obec a občany“ nebo kteří jste nehlasovali.

Vzhledem k tomu, že uběhl rok a čtvrt, co jsme se zapojili do práce pro obec, je tedy na místě provést i bilanci uplynulého období. Co se nám z našich slibů voličům splnit podařilo, v čem jsme byli úspěšní a naopak, kde jsme se setkali s neúspěchem a máme slabiny nebo resty.

Nebude od věci si připomenout to, s čím jsme do voleb jako Čistá Trnová šli. A pro přehlednost jednotlivé body našeho programu, s nímž jsme v říjnu 2014 před Vás předstoupili, opatřit bilančním komentářem. Věnujte, prosím, několik minut našemu textu o naší práci a splnění slibů. A posuďte sami…

VOLEBNÍ PROGRAM SNK „ČISTÁ TRNOVÁ – ŽIJME LÉPE!“
BILANCE PO 15 MĚSÍCÍCH

 • Vytvoříme z řad našich spoluobčanů – odborníků na problematiku práva, ekonomiky, dotací, řízení, státní správy a komunikace – poradní sbor zastupitelstva Trnové. Ten se bude zásadním způsobem spolupodílet na kvalifikované správě a rozhodnutích přijímaných zastupiteli.
  Ve velice krátké době po volbách se podařilo skutečně postavit tým z odborníků v uvedených oborech, a to nejen z řad SNK Čistá Trnová, ale ke spolupráci se podařilo získat i další specialisty i mimo obec, s nimiž společně konzultujeme, analyzujme, vyhodnocujeme a podnikáme efektivní kroky jak k nápravě věcí zanedbaných v minulosti, tak i věcí, jež jsou aktuální. Patří mezi ně vedoucí pracovníci na Ministerstvu zemědělství, v Krajském úřadě, Krajské hygienické stanici, Státním zdravotním ústavu, především to pak jsou členové auditorského týmu trnovské vodovodní infrastruktury pana Ing. Pavla Peroutky a další, kteří usilují o uvedení věci kolem vody v Trnové do stavu, jenž by se přiblížil normálu. Díky těmto lidem se dá říci, že problematika vody se řeší a opravňuje nás k přesvědčení, že bude nakonec v dohledné době vyřešena. Zastupitelé a nezávislí kandidáti za Čistou Trnovou navíc udělali dobrovolně obrovský kus práce, když vypracovali texty dokumentů, které obec neměla k dispozici, byť tak ze zákona mělo být. Jednalo se o Jednací řád Zastupitelstva obce, Jednací řády Finančního a Kontrolního výboru, Plány práce obou hlavních výborů, Specifikaci činnosti Komise pro místní hospodářství i o Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému sběru a třídění odpadu. Dále se díky naší iniciativě podařilo vybudovat v souladu se zákonem a předpisy nový, legislativně odpovídají web obce. Tím vším se tak zavčas předešlo významné pokutě, která by zatížila rozpočet Trnové a ještě kritičtějšímu pohledu na činnost obce ze strany Ministerstvo vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, který provedl audit 12. srpna 2015 a zjistil řadu dalších nedostatků, které bude třeba do budoucna odstranit.
 • Budeme usilovat o dokončení realizace projektu přivaděče pitné vody Baně – Mníšek s možností využití dostupných dotací.
  Přestože jsme ještě před volbami i po nich naráželi mezi některými zastupiteli na názor, že výstavba přípojky přivaděče Baně – Mníšek je pro Trnovou utopií respektive, že pokud převezmeme od údajného vlastníka SONY Seychely infrastrukturu, o níž vedeme soudní spor, nikdy nebudeme mít dostatek financí na její správu, pozvolna mění názor i nejzatvrzelejší skeptici a staromilci. Věc se posouvá kupředu, proběhla jednání o realizaci přípojky ve spolupráci s Klíncem, ve finále je dohoda o věcném břemeni s Dobeníny – vlastníky lesa, kudy přípojka povede. Členové auditorského týmu, muži vysoké odborné autority, nám přislíbili pomoci s efektivním postupem při získávání dotačního titulu na realizaci stavby. Je jen ku škodě věci, což opakovaně zdůrazňujeme, že minulé zastupitelstvo nepřistoupilo k projektu přivaděče zodpovědně, jako kupříkladu v obci Černolice. Kdybychom šli jejich cestou a cestou dalších obcí v okolí, mohla být celá realizace přípojky k přivaděči zdarma a navíc by voda s čistou vodou z Želivky přitekla do našich domácností již v březnu příštího roku. Tím jsme ztratili nejen čas, ale i značné finanční prostředky, které nyní budeme s velkým nasazením dohánět. Bohužel to nebylo jediné pochybení ve finanční politice obce. Příkladem je loňská rekonstrukce vozovky v obci za 1,5 miliónů korun. Při žádosti o dotaci na realizaci opravy by pravděpodobně bylo možné získat navíc několik miliónů Kč, za což by se podařilo v rámci Trnové dílo podobné svojí kvalitou rekonstruovaným vozovkám a chodníkům na Jílovišti. Bohužel bylo teprve před volbami a Čistá Trnová mohla tak zůstat jen u kritického hlasu a pozvednutého obočí. Práce s dotacemi přeci jenom vyžaduje určité zkušenosti a kontakty, které, jak jsme zjistili, původnímu zastupitelstvu chyběly a tak obec platila vše tak říkajíc jen a jen „za své“ a bez pomoci státu a EU.
 • Podnikneme rázné právní kroky k určení vlastnictví infrastruktury v Trnové, která měla podle rámcové smlouvy přejít dnem kolaudace do vlastnictví obce.
  Zastupitelé za SNK Čistá Trnová již od počátku svého mandátu prosazovali, aby se právního zastoupení obce ve věci určení vlastnictví infrastruktury obce ujala renomovaná advokátní kancelář Bělina&Partners, neboť podle jejich názoru nebylo možné vstoupit do sporu o mnoho desítek miliónů s jiným, než silným partnerem. Během jednotlivých zasedání Zastupitelstva obce se návrhy Čisté Trnové, přes veškeré věcné argumenty a všemožné vysvětlování přednosti takového zastoupení, setkávaly s odmítavým stanoviskem zastupitelů Pro obec a občany. Veškerá hlasování odrážela jejich převahu a silové prosazení jejich pozice výsledkem hlasování 4:3. Až prakticky za více než půl roku, kdy se situace s vodou v Trnové dostala do nesnesitelné, takřka matové situace, bylo umožněno zahájit zastupitelům, za Čistou Trnovou, jednání s AK Bělina&Partners o zastoupení. Od toho okamžiku, zejména díky zkušenostem a nasazení pana Mgr. Horáčka z uvedené kanceláře, se věci začaly po letech stagnace hýbat kupředu a to tempem nebývalým. Je jen škoda, že ke shodě na spolupráci s uvedenou kanceláří nedošlo o půl roku dříve, tak, jak Čistá Trnová prosazovala. Mohlo se tak předejít mnoha nepříjemnostem a občané – klienti společnosti Reinwasser – nemuseli vyhodit z vlastních kapes tolik peněz za nekvalitní a mnohdy zdraví ohrožující vodu. Současně s tím zastupitelé za Čistou Trnovou iniciovali a textově vypracovali i tři trestní oznámení adresovaná Státnímu zastupitelství z podezření ze spáchání trestného činu zcizení majetku (infrastruktury) obci Trnové a veřejného ohrožení občanů (kontaminovanou vodou). V současné době se orgány činné ve vyšetřování trestní činnosti všemi podáními intenzivně zabývají. I v těchto kauzách obci poskytuje významnou pomoc pan Mgr. Horáček, který ze své pozice průběh vyšetřování sleduje a vyhodnocuje. Na základě požadavku Čisté Trnové (opět po osmiměsíčním odmítání zastupitelů „Pro obec a občany“) a osobních kontaktů probíhá v současnosti audit trnovské vodovodní infrastruktury – měl by směřovat k odchodu těch, kteří nám již dlouho provozem doslova otravují život.
 • Využijeme našich kontaktů ve státních orgánech a institucích, abychom dosáhli na dotace, subvence a financování projektů ze strany ministerstev, Kraje i Evropské unie.
  Jak již bylo řečeno výše, zastupitelům a dalším členům SNK za Čistou Trnovou se podařilo navázat kontakty s představiteli významných institucí, které se snaží pomoci situaci s vodou v Trnové vyřešit. Jak se jeví v současnosti, tyto kontakty by v blízké době měly přinést své ovoce. Odpovědné orgány na Ministerstvu zemědělství i na Krajském úřadě mají eminentní zájem na tom, aby se nejtragičtější situace s pitnou vodou v rámci České republiky v Trnové vyřešila. Vzhledem k tomu, že dotace a grantové prostředky je možno žádat na majetek, který je vlastněn obcí, nelze v této oblasti momentálně vyvíjet větší aktivitu, kterou bychom si jistě všichni přáli. Nedůsledné řešení vlastnických vztahů vodovodní infrastruktury předchozími zastupiteli obce nám v současné době neumožňuje zažádat o granty či jinou finanční podporu, dokud nebude vlastnictví soudní cestou vyřešeno. Tím obec pravděpodobně vydá ze svého mnohem větší finanční prostředky, než by musela. Obec může v současné době jen těžko žádat o půjčku, neboť jediné dvě nemovitosti, které vlastní, budovu obecního úřadu a Trnovskou Krčmu, má vázané nájemní smlouvou.
 • Zřídíme přestupkovou komisi, která bude se vší důrazností umožněnou zákony dbát o pořádek v obci, vymáhat dodržování vyhlášek a nařízení, včetně udržování zanedbaných ploch nezastavěných pozemků.
  Jednání o přestupkové komisi se dostala po zmapování situace do slepé uličky. Zřídit přestupkovou komisi, která by vymáhala pokuty a dosáhla údržby zanedbaných ploch a prostranství, by nebyl problém. Avšak jen za pomoci advokátní kanceláře. Tím pádem by činnost přestupkové komise a agenda s ní spojená stála finanční prostředky, které by se sice vrátily, ale až za určitou dobu, což by v jisté míře v počátku zatížilo rozpočet obce. Jelikož takové řešení by v zastupitelstvu bylo neprůchodné, zastupitelé za Čistou Trnovou se rozhodli jít vlastní cestou. Spojenými silami a zejména za pomoci pana Miroslava Vojtěchovského zmapovali zanedbané pozemky, pořídili fotodokumentaci a za pomoci Obecního úřadu obeslali majitele uvedených ploch. Výsledek se dostavil poměrně rychle a je to na vzhledu obce patrné již na první pohled. V této praxi chceme pokračovat i do budoucna. Plánů na zřízení vlastní přestupkové komise se nevzdáváme a doufáme, že po vyřešení palčivých otázek, zejména ve vztahu k vodovodní infrastruktuře, se budeme moci k této otázce vrátit a dotáhnout její realizaci do úspěšného konce.
 • Zasadíme se o získání příspěvků na zviditelnění obce, výstavbu poutačů, propagačních nástěnek, zkvalitnění osvětlení a úpravu veřejného prostranství v návaznosti na historii a osobnosti Trnové, jakými byli Ema Destinnová, František Škroup či Čeněk Daněk.
  Koncepce celkové úpravy centra obce je v zásadě připravena, SNK Čistá Trnová má konkrétní představu i ví o krocích, které bude třeba v tomto směru učinit, sledují se jednotlivá ministerstva, která budou v příštím období vypisovat dotační tituly. Velkým přínosem by byla i pomoc ostatních občanů, kteří by svými nápady a kontakty mohli přispět k tomu, aby se naše obec zařadila do některých projektů, které by vedly k jejímu celkovému oživení. Výbor pro místní hospodářství vedený prof. Vojtěchovským se podílel na několika projektech v souvislosti se zvelebováním území obce. Došlo k přemístění a navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad, prořezání stromů u kostela ve spolupráci s dendrology, zajištění smluv na letní i zimní údržbu obce apod. O obesílání občanů, kteří si neupravují své pozemky, jsme se již zmínili více.
 • Vyvrátíme předsudek, že Trnová je ponurým satelitem, vesnicí, kde se zastavil čas a s ním i výstavba, investice, společenský život a myšlení lidí, vlijeme život do žil naší obce.
  Je nutno si přiznat, že díky vodě se Trnová netěší nejlepší pověsti. A taky díky tomu, co se zde kolem vody odehrává, náprava je ještě poněkud vzdálená. Ve chvíli, kdy bude problematika vody dořešena, navrhneme postupy zviditelnění obce, neboť jediné, co může Trnovou povznést, je masivnější výstavba, příliv nových lidí do obce, čemuž musí napomáhat akcentace krásného životního prostředí i snadná dostupnost Prahy. Zastupitelé za Čistou Trnovou přišli s některými iniciativami, jako je změna scénáře a formy pořádání společenských akcí, zlepšení kultury společenského života i povzbuzení zájmu o dění v obci, které je stále spíše v plenkách, než v etapě rozvoje. Díky aktivitám okolo vody došlo k semknutí řady občanů a stále se přidávají další. Společné téma nás spojuje a bylo to vidět i na zasedání, které naše sdružení uskutečnilo v červnu tohoto roku a které bylo hojně navštíveno. Dá se tedy říci, že paradoxně díky vodě se možná blíže setkávají i lidé, kteří by ani nevěděli, že jsou si vzájemně sousedy.
 • Navýšíme důchodcům jejich vánoční příspěvek na přilepšenou – nekupujeme si jejich hlas, ale vnímáme ekonomickou realitu dnešních dní.
  Navýšení vánočního příspěvku navrhli zastupitelé za Čistou Trnovou ihned při schvalování rozpočtu na rok 2015. O tom, že se jim příspěvek navýšit podařilo, se důchodci přesvědčí ještě letos v průběhu prosince.
 • Navážeme aktivní kontakty s našimi spoluobčany ze zahraničí, stejně jako se spoluobčany s jiným než českým mateřským jazykem a přimkneme je blíže životu v obci, jsou jedni z nás, půjdou s námi.
  Řada občanů jiné národnosti, kteří žijí v Trnové je s námi v permanentním kontaktu a zajímá se aktivně o dění v obci včetně vodovodní infrastruktury. Jejich účast i hlas byl znát i na schůzce pořádané v červnu naším sdružením. Usilujeme o to, aby hlas našich spoluobčanů byl slyšen a brán v úvahu.
  Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru. Zastupitelé za Čistou Trnovou budou požadovat, aby obec prověřila u kompetentních orgánů, zda byly naplněny podmínky zákona a v případě, že ano, aby začala podle toho také jednat.
 • Zlepšíme grafickou podobu, přehlednost a především obsahovou kvalitu webu obce Trnová a zřídíme tam prostor pro otevřenou a kritickou diskusi i další podněty – tak, jak je to zvykem v obcích, kde vládne duch sousedství a demokracie. Vidíme na konkrétním příkladu, totiž, že bez zpětné vazby od občanů se obec řídit dobře nedá.
  Jak již bylo řečeno, obec měla k dispozici web, který na základě auditu zajištěného Čistou Trnovou, nesplňoval téměř nic z toho, co je předepsáno zákonem a vyhláškami. Na základě iniciativy SNK Čistá Trnová byl vytvořen nový obecní web, který již odpovídá svojí koncepcí všem předpisům. Je zde však prostor pro jeho vylepšení, zvýšení jeho přehlednosti, doplnění o další rubriky, což se bude řešit ihned na počátku roku 2016 se správcem stránek. Budeme v tomto směru občanům vděčni za další podněty.

Vážení spoluobčané, zde máte přehled toho, co celý tým SNK „Čistá Trnová – Žijme lépe!“ vykonal. Nutno hlasitě podotknout, že to byli nejen jeho zvolení zastupitelé, ale skutečně celé sdružení a další a další sympatizanti, kteří se do práce zapojili po volbách, když viděli, že naše iniciativa má smysl a něco obci přináší. Že nevedeme žabomyší války, jak je tomu v jiných obcích, ale směřujeme svoji iniciativu tam, kde je toho nejvíce zapotřebí.
Je možné, že se znovu, jako v minulosti, ozvou hlasy či anonymní pisatelé pamfletů, že nic neděláme, že se povyšujeme nad ostatní, sedíme na zadku u počítače, že si budujeme kariéru a odrazový můstek do života. Můžeme Vás ujistit, že kariéru v té každodenní práci pro obec, na níž čerpáme čas ze svého volna a prací v noci, nehledáme. Dokonce jsme se, na rozdíl od pana starosty, místostarosty a ostatních zastupitelů za SNK „Pro obec a občany“ zřekli platů ve prospěch rozpočtu obce, zatímco naše iniciativa druhou stranou nebyla následována. Rozhodně se pak už nad nikoho nevyvyšujeme a na zadku u počítače musíme někdy sedět více, než je příjemné a zdrávo. Ať chceme či nikoliv, někdo u těch počítačů sedět musí, třeba aby se do budoucna v Trnové nepromarnily věci, které se právě díky tomu, že to někdo s počítačem prostě neuměl, promarnily.

SNK „Čistá Trnová – Žijme lépe!“

Facebooktwitter