Archiv rubriky: ZASTUPITELSTVO

VÝZVA OBECNÍHO ÚŘADU K SEKÁNÍ TRÁVY A PLEVELE

Na území obce Trnová v zástavbových lokalitách i na ostatních stavebních pozemcích, zahradách i orné půdě se nacházejí některé neudržované a zaplevelené pozemky.

K základním povinnostem každého vlastníka pozemku přitom patří omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, respektive škoda na majetku (požáry). Skutečnost, že na pozemku roste vysoká tráva, plevel apod. kromě toho, že působí odpudivě a narušuje vzhled obce, také silně znepříjemňuje život alergikům a zhoršuje jejich zdravotní stav a v letních měsíci vyvstává riziko požáru, který by se přes nesečené pozemky mohl rozšířit i do zastavěných částí obce a způsobit značné škody následným požárem rodinných domů.

Obracíme se proto na vlastníky pozemků v obci Trnová se zdvořilou žádostí o poskytnutí součinnosti při zlepšování vzhledu naší obce, a to pravidelným sekáním zaplevelených pozemků. Pravidelnou péčí o pozemky pomůžete nejen alergikům, ale zlepšíte i vzhled obce, v případě příkopů a krajnic silnic také zamezíte možným dopravním nehodám anebo úrazům.

Při sekání trávy prosíme o respektování nočního klidu po 22. hodině a  neprovádění hlučných činností v neděli v průběhu celého dne.

Dovolujeme si připomenout, že povinnost údržby pozemků stanovuje zejména:

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, který v ustanovení §3 odst. 1 písm. a) zakotvuje povinnost zjišťovat a omezovat šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Porušení této povinnosti je přestupkem, za jehož spáchání lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 30.000,- Kč, reps. správním deliktem, za jehož spáchání lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč. Pokuty ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností – Mníšek pod Brdy.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 66d odst. 2., podle kterého může obec uložit pokutu až do výše 500 000 Kč fyzické i právnické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Dle tohoto zákona musí vlastníci nebo nájemci pozemků hospodařit na zemědělském půdním fondu tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů zemědělských úprav.

Stanovená  doba seče: Seč by měla být provedena alespoň 2-3 krát ročně (povinně 1. a 2.seč), kdy první seč je vhodné provést nejpozději do 30. června, druhou seč nejpozději do 30. září a třetí seč dle uvážení a klimatických podmínek (je-li třeba seč provést) příslušného roku (druhá a případně další seč se provádí v závislosti na vegetačních podmínkách, ne však později stanovených nejzazších termínů).

DĚKUJEME ZA VAŠI SPOLUPRÁCI

A ZÁJEM O VZHLED NAŠÍ OBCE!

Facebooktwitter

Poděkování voličům

Vážení spoluobčané,

mnohokrát Vám děkujeme za vysokou účast při volbách do našeho obecního zastupitelstva. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a zejména těm, kteří nám dali svůj hlas. Gratulujeme všem nově zvoleným zastupitelům k zisku jejich mandátu a věříme, že v následujícím volebním období najdeme cestu ke shodě a společnému úsilí v práci pro obec.

Vaše

Čistá Trnová – žijme lépe!

Facebooktwitter