Volební program

  • Vytvoříme z řad našich spoluobčanů – odborníků na problematiku práva, ekonomiky, dotací, řízení, státní správy a komunikace – poradní sbor zastupitelstva Trnové. Ten se bude zásadním způsobem spolupodílet na kvalifikované správě a rozhodnutích přijímaných zastupiteli.
  • Budeme usilovat o dokončení realizace projektu přivaděče pitné vody Baně – Mníšek s možností využití dostupných dotací.
  • Podnikneme rázné právní kroky k určení vlastnictví infrastruktury v Trnové, která měla podle rámcové smlouvy přejít dnem kolaudace do vlastnictví obce.
  • Využijeme našich kontaktů ve státních orgánech a institucích, abychom dosáhli na dotace, subvence a financování projektů ze strany ministerstev, Kraje i Evropské unie.
  • Zřídíme přestupkovou komisi, která bude se vší důrazností umožněnou zákony dbát o pořádek v obci, vymáhat dodržování vyhlášek a nařízení, včetně udržování zanedbaných ploch nezastavěných pozemků.
  • Zasadíme se o získání příspěvků na zviditelnění obce, výstavbu poutačů, propagačních nástěnek, zkvalitnění osvětlení a úpravu veřejného prostranství v návaznosti na historii a osobnosti Trnové, jakými byli Ema Destinnová, František Škroup či Čeněk Daněk.
  • Vyvrátíme předsudek, že Trnová je ponurým satelitem, vesnicí, kde se zastavil čas a s ním i výstavba, investice, společenský život a myšlení lidí, vlijeme život do žil naší obce.
  • Navýšíme důchodcům jejich vánoční příspěvek na přilepšenou – nekupujeme si jejich hlas, ale vnímáme ekonomickou realitu dnešních dní.
  • Navážeme aktivní kontakty s našimi spoluobčany ze zahraničí, stejně jako se spoluobčany s jiným než českým mateřským jazykem a přimkneme je blíže životu v obci, jsou jedni z nás, půjdou s námi.
  • Zlepšíme grafickou podobu, přehlednost a především obsahovou kvalitu webu obce Trnová a zřídíme tam prostor pro otevřenou a kritickou diskusi i další podněty – tak, jak je to zvykem v obcích, kde vládne duch sousedství a demokracie. Vidíme na konkrétním příkladu, totiž, že bez zpětné vazby od občanů se obec řídit dobře nedá.
Facebooktwitter

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ