Archiv rubriky: VODA

Voda z Želivky na dosah Trnové

Ve čtvrtek 19.7. proběhla v Klínci kolaudace nově položené přípojky přivaděče vody Baně – Mníšek. Jedná se o přípojku od dálnice do Klínce, část které vybudovala obec Trnová společně s našimi sousedy a zanedlouho se na ni připojí také.

Byly doloženy  všechny dokumenty a stavba může být uvedena do provozu. Během víkendu budou v Klínci postupně napouštět obě komory vodojemu a zahájí dodávku vody z Želivky. Pokládce potrubí naší části přípojky k vodojemu chybí posledních pár desítek metrů, poté se provedou tlakové zkoušky, připojení na společnou větev a po letech neklidu, nejistoty a drastických problémů bude gordický uzel zvaný „trnovská voda“ rozseknut.

Škoda, že někdejší vedení obce (Obecní úřad), které bylo personálně zcela shodné s tím dnešním, se nepřihlásilo do realizace projektu přivaděče od samého počátku a učinilo tak až prakticky s dvouletým zpožděním po tvrdém nátlaku nespokojených občanů Trnové. Mohli jsme si tak ušetřit finance, ale především  zdravotní problémy, diskomfort i složité řešení úpravny vody, která díky odborníkům, přivedených Čistou Trnovou do obce, již delší dobu slouží bez problémů a výpadků, a to dokonce dvojitým  technologickým jištěním . Argument „My máme kopané studny… a to by stálo peněz, kde bychom na to vzali…“ neobstál, byť nás stál peníze navíc, zpozdil, přidělal starosti  a v jednom okamžiku i zahnal do slepé uličky.

O dalším vývoji situace Vás budeme informovat. Činíme tak i nyní touto cestou přes web ČT, neboť si informace musíme opatřovat z jiných zdrojů. V pondělí na zastupitelstvu obce jsme sice žádali a vzkazovali, aby nám pan starosta sdělil nejčerstvější informace o přípojce přivaděče, ale naše žádost se k němu s největší pravděpodobností nedostala, nebo toto sdělení možná nepovažuje za významné. Činíme tak tedy za trnovský Obecní úřad a i do budoucna, tak jako doposud, Vás budeme informovat o vývoji situace.

Facebooktwitter

TRNOVSKÁ RULETA O INFRASTRUKTURU VE FINÁLE?

Krajský soud v Praze v těchto dnech doručil písemný rozsudek ve věci žalobce obce Trnová proti žalovanému S.O.N.Y  International Proprietary Limited ze Seychelských ostrovů o určení vlastnického práva k vodovodní infrastruktuře a potvrdil rozsudek soudu prvního stupně. Tedy, že obec Trnová zůstává jen spoluvlastníkem vodovodní infrastruktury, stejně jako offshorová společnost S.O.N.Y., celý majetek se do rukou obce nevrátí… O dalším postupu obce Trnová se rozhodne v příštích týdnech.

Obec Trnová zastávala názor, že společnost S.O.N.Y. se infrastruktury zmocnila protiprávně a že dle Rámcové smlouvy mezi Trnovou a investorem – společností C.B.C. (Czech Build Company) – je majetkem obce.  Z uvedeného rozsudku i předešlých rozsudků prvního stupně bohužel jednoznačně vyplývá, že obec Trnová neprojevila v rozhodujících okamžicích o vodovodní infrastrukturu naléhavý právní zájem. Dokonce ke společnosti S.O.N.Y. přistupovala, navíc i v písemném styku, jako k vlastníkovi infrastruktury. Tímto postojem nedošlo k určení vlastnického práva, nebyl vytvořen pevný právní základ k tomu, aby byla infrastruktura dána do rukou obce. Jinými, srozumitelnými slovy – vedení obce neprojevilo o infrastrukturu dostatečný zájem, svým chováním i písemnými projevy uznávalo společnost  S.O.N.Y. jako vlastníka infrastruktury, a to dokonce v okamžiku, kdy byl majetek ohrožen exekucí, respektive se stal předmětem prodeje z rukou Vodárny Trnová a.s. do rukou S.O.N.Y. Obec Trnová, respektive její vedení, se o majetek nepřihlásilo ani v okamžiku, kdy došlo ke kolaudaci jednotlivých částí infrastruktury, což obec měla učinit na základě Rámcové smlouvy mezi investorem a obcí, čímž by se stala jejím právoplatným vlastníkem…

Cui bono?

Proč k tomu nedošlo, proč  starosta a místostarosta sehráli v rozhodujících okamžicích roli mrtvého brouka,  se můžeme v současné době jen dohadovat a o skutečných důvodech vědí jen ti, kteří v rozhodujícím okamžiku jednali tak, jak jednali. To však ve svých důsledcích vedlo ke ztrátě našeho majetku v hodnotě blízké částce 100 miliónů korun. Přitom všichni vyslechnutí svědci z okolí investora C.B.C., Vodárny Trnové a.s. i bývalého právního zástupce obce JUDr. Malečka potvrdili, že existovaly všechny předpoklady a právní nástroje k přímému převodu majetku na obec.  Pokud by zástupci obce v rozhodujících okamžicích jednali v souladu se zájmy Trnové.

Z výpovědi JUDr. Richarda Malečka, právního zástupce obce za starosty Ing. Dušana Beneše (do 2010) se ukázalo, že k zásadnímu pochybení došlo v okamžiku, když po nástupu nového vedení v zastupitelstvu Trnové byl na hodinu propuštěn ze služeb obce právě pan  JUDr. Maleček. Toto zlomové rozhodnutí do dnešního dne pan starosta Moravčík nevysvětlil.  Tak spadl navždy pod stůl finální text chystané Společenské smlouvy o zřízení obchodní společnosti Trnová servis s.r.o., jímž by obec Trnová získala majoritu v této společnosti či zvažované úplné vlastnictví infrastruktury za jednu korunu. Ing. Beneš sice předal veškerou dokumentaci do rukou nového starosty Moravčíka a zdálo by se, že vše mohlo být v naprostém pořádku a nový starosta Moravčík společně s právním zástupce obce dokončí založení Trnová servis s.r.o., ale opak byl pravdou. Stalo se něco zcela nelogického… Namísto toho, aby se nový starosta Moravčík  sešel s JUDr. Malečkem dne 11. 11. 2010 v Trnové, jak navrhoval právník a dotáhli vzájemnou součinností věci kolem Trnová servis s.r.o.  do konce, narazil právník na mlčení starosty Moravčíka. Společenská smlouva o zřízení Trnová servis s.r.o. se za nejasných okolností definitivně ztratila (koncept má Čistá Trnová k dispozici). Obec přišla o infrastrukturu. A ani následně se o ni nepřihlásila při kolaudacích jednotlivých částí, ač tak měla učinit aby se stala jejím vlastníkem. Po přerušení kontaktů s JUDr. Malečkem de facto byla 21.12. 2010 starostou Štefanem Moravčíkem ukončena s JUDr. Malečkem smlouva o právním zastupování obce de jure…

Definitivní tečka?

Poslední ranou pro obec a její možnost získat infrastruktury do svých rukou bylo 19. září 2012. Na Obecní úřad přišla v poště do rukou Štefana Moravčíka Dražební vyhláška na majetek Vodárny Trnová a.s., jejíž součástí byla i vodohospodářská infrastruktura. Starosta a místostarosta Trnové nereagovali vůbec, namísto toho, aby dražbu napadli ve smyslu, že má být dražen pravděpodobně i obecní majetek, který je dle Rámcové smlouvy a přesvědčení starosty v držení obce. Fatálně mlčeli. Namísto toho, aby byli situací zneklidnění, zachovali klid a vyčkávali, nejednali se zodpovědností správného hospodáře a věc pustili z hlavy. Společnost S.O.N.Y. zjistila, že Trnová (respektive lidé zodpovědní za chod obce) je netečná, mlčí a nereaguje. Dražba se po tomto „testu“ zrušila a přistoupilo se k dalšímu a zásadnímu kroku. Vodárna Trnová a.s. prodala společnosti S.O.N.Y. potrubí a technologii za doposud neznámou cenu, vzápětí pozemky a stavbu technického vybavení u čističky odpadních vod. Obec se o prodeji dozvěděla, avšak zcela nepochopitelně zase mlčela. Ruleta o infrastrukturu Trnové skončila nejspíše naší prohrou…

Za této situace je těžké uvažovat o nějakých dalších právních krocích, které by přivodily zásadní zvrat v této, pro obec nesmírně smutné kauze. S největší pravděpodobností ani nelze vyvodit z nastalé situace nějakou osobní trestněprávní zodpovědnost, neboť bychom s největší pravděpodobností narazili na kouzelné slovo promlčeno. Představu o tom, proč obec přišla o tak obrovský majetek si může udělat každý sám. Ostatně – není to snad ani příliš těžké.

Facebooktwitter

OBDRŽELI JSME VYSOKOU DOTACI – VODA Z ŽELIVKY JE UŽ ZA HUMNY. Vysoká cena vody se stane jen hořkou minulostí

Vážení přátelé – Vážení spoluobčané, Trnované,

není tomu tak dávno, co jste na veřejných schůzích zastupitelstva obce poslouchali nemyslné sentence o tom, že na přípojku k přivaděči Baně – Mnišek se želivskou vodou se není možné připojit, neboť by to bylo drahé a na to nemáme. Vstoupit do společenství obcí realizujících tento projekt se podařilo Trnové takřka na poslední chvíli, přes tvrdý odmítavý postoj pana starosty, který neustále opakoval, že už tady něco takového bylo a nijak to nedopadlo. Jen s nasazením nejtvrdší argumentace a za pomoci mníšeckého starosty pana Digrina se nakonec do Svazku vstoupit podařilo.

Stejně tragicky probíhala snaha zastupitelů a sympatizantů Čisté Trnové zajistit audit vodovodní infrastruktury a současně najmout na zastupování obce ve vodohospodářských věcech renomovanou advokátní kancelář Bělina & Partners. Celá věc byla panem starostou vytrvale odmítána jako nezajímavá, drahá a nerentabilní. Až po několikaměsíčním tlaku našich zastupitelů i široké trnovské veřejnosti došlo nakonec k prolomení postojů ve vedení obce za SNK „Pro obec a občany“  v obou věcech. Ztratili jsme, bohužel, mnoho cenných měsíců, levná voda tak mohla možná téci k nám domů podstatně dříve než tomu bude. Následný audit prováděný panem Ing. Peroutkou následně vedl k tomu,  že společnost Reinwasser přestala na nás provádět biochemické experimenty v přímém přenosu. Jak uvedl MUDr. Kožíšek ve své Zprávě Zdravotního ústavu: „Voda na vstupu z Vltavy se shodovala takřka s kvalitou vody na výstupu z kohoutů“ – aneb, jak výstižně poznamenal jeden z duchovních otců přestavby a rekonstrukce infrastruktury v obci Doc. Dolejš – „Konečně snad už přestanete pít koktejl z protoplazmy (tkáně prvoků žijících ve vodě).

Audit fakticky vyhnal společnost Reinwasser z Trnové, neboť počínání jejich pracovníků mělo blíže k veřejnému ohrožení a epidemii, než k důstojnému zásobování vodou v 21. století. Díky všem jmenovaným (a nejen jim) lidem přišel do obce nový správce vodovodní infrastruktury VAK Beroun se ředitelem Mgr. Jiřím Paulem. A celý tým odborníků dosáhl toho, že naše voda byla díky nasazení moderních technologií kvalitnější, než kupříkladu již zmiňovaná voda z Želivky. A navíc se i cena vodného a stočného snížila. S odstupem doby je těžko říci, zda odmítání auditu byla špatně řízená sabotáž či přihlouplý záměr vyplývající z nedostatku intelektu. Bez ohledu na to, jak to ve skutečnosti bylo, faktem je, že díky pomoci  odborníků z venku a díky kontaktům našeho souseda Doc. MUDr. Jiřího Bronského a následně dalších vytvořených vztahů a vazeb mezi Čistou Trnovou a specialisty jsme se dostali do situace, že voda je čistá. A současně jsme už vedeni jako spolumajitelé infrastruktury. Za pomoci několika našich lidí a Ing. Paula musel právní zástupce společnosti S.O.N.Y. Ing. Kubík kapitulovat a vzdát se absolutního vlastnictví nad infrastrukturou. A jelikož soudíme, že infrastruktura patří obci celá, probíhá v poslední době soudní jednání o ni, kde předpokládáme, že společnost S.O.N.Y. Seychely bude jen těžko prokazovat jak, kdy a za co k infrastruktuře přišla. A vracíme se po elipse k začátku, v tomto sporu Trnovou zastupuje pan prof. Bělina a jeho kancelář – tedy advokáti, kteří byli tak zásadně odmítání částí našeho zastupitelstva v době, kdy bylo nezbytně začít odstraňovat  a napravovat konkrétními činy pochybení z minulosti.

Po celou dobu auditu zastupitelé úzce spolupracovali jak s týmem odborníků vedeným Doc. Dolejšem, tak s vedoucím auditu Ing. Peroutkou. Byli účastni všech jednání, technických zásahů i vyhodnocení úspěšnosti oprav a doplnění technologie. Dohodli se s panem Ing. Peroutkou, že Trnové pomůže získat dotaci na výstavbu přípojky na přivaděč.  Ing. Peroutka, jako jeden z nejpřednějších odborníků v naší zemi, je totiž nejen specialistou ve věcech technických, ale i znalcem v oblasti dotační politiky. Díky jeho radám jsme postupovali drobnými kroky kupředu, dá se říci, že mezi Čistou Trnovou a Ing. Peroutkou se vytvořilo přátelské pouto, kdy nám tento člověk pomáhal bez nároku na honorář. Významně, zásadně, rozhodujícím způsobem. Svými postoji dokázal prosadit dotaci, která se v některých momentech více než vzdalovala. Díky jeho doporučením, stejně jako doporučením pana ředitele Paula z VAKu Beroun,  se nakonec dobrá věc podařila.

Včera zavolal pan Ing. Peroutka spolupracujícím zastupitelům za Čistou Trnovou fantastickou zprávu. Dostaneme dotaci, procentuálně jednu z nejvyšších dotací, po výběrovém řízení na dodavatele stavby můžeme kopnout do země. Přípojka s podstatně levnější vodou z Želivky se stane již zanedlouho skutečností. A Čistá Trnová splnila tak nejvýznamnější body svého předvolebního programu, kterému na počátku nikdo moc nevěřil a byl dokonce zlehčován:

Pro připomínku citujeme z volebního programu „Čistá Trnová – Žijme lépe!“
Co jsme slíbili, že za ČT uděláme:

·   Budeme usilovat o dokončení realizace – dokončíme realizaci projektu přivaděče pitné vody Baně – Mníšek s možností využití dostupných dotací.

·     Využijeme kontaktů ve státních orgánech a institucích, abychom dosáhli na dotace, subvence a financování projektů ze strany ministerstev, Kraje i Evropské unie.

·    Podnikneme rázné právní kroky k určení vlastnictví infrastruktury v Trnové, která měla podle rámcové smlouvy přejít dnem kolaudace do vlastnictví obce.

·    Vytvoříme z řad našich spoluobčanů – odborníků na problematiku práva, ekonomiky, dotací, řízení, státní správy a komunikace – poradní sbor. Ten se bude zásadním způsobem spolupodílet na kvalifikované správě a rozhodnutích přijímaných zastupiteli za Čistou Trnovou.

 

A zde je výsledek:

VÝBĚROVÁ KOMISE ŘÍDICÍHO ORGÁNU OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

Seznam projektů doporučených k podpoře:

CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004901

Připojení obce Trnová na SV Mníšeckého regionu

OBEC TRNOVÁ Obec Středočeský kraj

Celková částka za realizaci přípojky pro Trnovou:  

4. 555. 749 Kč

Dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů:

2. 615. 071 Kč

Dotace z Národních zdrojů Státního fondu životního prostředí:

   461. 483 Kč

Dotace celkem:  3. 076. 554 Kč

Což je fantastických 67% úhrady celkové částky z dotací

 

Trnová doplatí za realizaci větve jen 1. 479. 195 Kč

Vážení spoluobčané,

vážíme si nesmírně Vaši důvěry, kterou jste nám prokázali svoji podporou ve volbách v roce 2014. Svým hlasem jste nás tehdy ujistili, že program, který jsme si vytyčili, má nejen smysl, ale je i realizovatelný právě díky Vaší morální podpoře.

 

V Trnové 22.června 2017

 

S úctou SNK „Čistá Trnová – Žijme lépe!“ a jejich sympatizanti

Facebooktwitter