U obecního úřadu proběhlo radikální vykácení stromů

Vážení spoluobčané,

jak si jistě již někteří z Vás všimli, u obecního úřadu (a nejen tam) proběhlo radikální vykácení stromů. Spoluobčané se již na nás začínají obracet s dotazy, co bylo důvodem takového rázného prořezu a zda se nedala situace vyřešit jiným způsobem. Padají dotazy typu:

„Co to má zase znamenat ?“
„Co se to zase děje ?“
„Kdo k tomu dal souhlas a kde je nějaký odborný posudek ?“
„Kdo zase potřeboval dříví ?“
„…Ty stromy rostou jednu generaci… je to už nenávratná škoda… takhle se pomalu a jistě dopracujeme k Trnové, která si už nebude nikdy podobná… takto necitlivě zasáhnout do vzhledu obce, je pohrdáním všech občanů, kteří mají Trnovou rádi…“

a také povzdechnutí, že „…jsme jako občané vždy postaveni před hotovou věc…

s poukazem na skutečnost, že na nedávném veřejném zasedání zastupitelstva nepadla před občany o plánovaném kácení žádná zmínka. Kmeny pokácených stromů se občanům zdají neporušené a navíc občané poukazují na skutečnost, že již skončilo období vegetačního klidu a dotazují se, zda je nyní ještě kácení povoleno. Jednalo se snad o akutní situaci, kdy by bylo bezprostředně ohroženo zdraví osob či majetek? Občané také pořídili fotodokumentaci, kterou si dovolujeme publikovat:

03 02

 05 06

01

Dovolujeme si Vám k této kauze předložit náš postoj podložený níže uvedenými skutečnostmi-včetně autentického přepisu emailové korespondence s panem starostou.

  • dne 7.3.2016 se na zastupitelstvu poprvé projednává žádost o kácení (v okolí rybníka, u dětského hřiště a kalamitní dřevo)
  • dne 10.3. napsal předseda Výboru pro místní hospodářství prof. Vojtěchovský dopis starostovi následujícího znění:

Vážený pane starosto,

omlouvám se, že jsem se nemohl pro pracovní zaneprázdnění zúčastnit 7.3. obvyklého pondělního pracovního zasedání obecního zastupitelstva a protože hrozí nebezpečí, že se nedostanu ani na příští zasedání, rád bych Vás seznámil s mým názorem a z něho vycházejícího návrhu na řešení následující záležitosti:

Po seznámení se se všemi podklady, nákresy připojenými k žádosti pana Schlogera, kterou jste mi předal prostřednictvím pana kolegy Alexandra Kopeckého a vzhledem k tomu, že se jedná o dost významný zásah do dřevin intravilánu obce Trnová, necítím se být zcela kompetentní rozhodnout jen a jen na základě mého laického pohledu na uvedený problém. Jsem si vědom, že přestárlé a přerostlé, či z osy vychýlené stromy mohou ohrožovat majetky i životy lidí, pokud by došlo k jejich samovolné destrukci v blízkosti takových osob a je proto i nezbytné přijmout adekvátní opatření a správný následný postup.

Proto doporučuji nejdříve využít odbornosti pana místostarosty Miroslava Nezbedy, který prošel k tomuto speciálním odborným školením a i v minulosti, jak již bylo několikrát řečeno na poradách zastupitelstva, rozhodoval o dalších zásazích do dřevin, jež vyhodnotil jako vhodné k asanaci – kupříkladu javor u dětského hřiště apod.

Osobně bych po rekognoskaci situace a písemném vyhodnocení oprávněnosti zásahu do vyjmenovaných dřevin panem Nezbedou zakreslených v pláncích pana Schlogera, doporučil jako nejstandardnější a současně nejméně rizikový postup učinit následující krok – vyžádat si vyjádření odborníka – dendrologa. A to včetně požadované dokumentace a poté svěřit likvidaci a prořez odborné firmě …

Se srdečným pozdravem

Miroslav Vojtěchovský v.r.

  • dne 14.3. proběhla další porada zastupitelstva, z níž je v zápisu uvedeno:

Žádost o kácení dřevin (p.Schloger) – povolit, ale uložit povinnost nahradit pokácené stromy novými a zkonzultovat se zastupitelstvem obce.

Naši zastupitelé za ČT se tehdy jednoznačně vyjádřili, že se necítí být kompetentními rozhodnout o tak odborné záležitosti a požadovali, že pokud nebude k dispozici odborné vyjádření dendrologa, je nutné písemné vyjádření pověřeného odborníka pana Nezbedy.

Od tohoto data však již nebyla situace s našimi zastupiteli nikdy konsultována !

  • dne 16.3. poslal prof. Vojtěchovský v reakci na výše uvedený zápis starostovi tento dopis:

Vážený pane starosto,

promiňte mi mou smělost, že si dovolím rušit Váš klid, ale nemohu se nezeptat na hromadu nejasností, které na mne vyskakují ze zápisu z pondělního pracovního zasedání zastupitelstva obce týkajícího se shora uvedeného problému, z nichž nejsem ani trochu moudrý…

Přeposlal jste mi dopis od pana Schlogera, resp. žádost o povolení kácení dřevin mimo lesní pozemky. Tu žádost není těžké pochopit, proto jsem podal písemně dva jasné návrhy na řešení situace:

Návrh č.1: Ve věci může, jak jsme byli mnohokrát informováni, rozhodnout pan místostarosta Nezbeda, který je pro tyto případy vyškolen.

Návrh č. 2: Pokud pan Nezbeda shledá, že situace s dřevinami se vymyká povaze školení, které on obdržel, potom je třeba povolat k rozhodnutí licencovaného dendrologa, opatřeného příslušnými pravomocemi a zcela logicky jsem uvedl, že náklady na toto řešení (honorář za odborný dendrologický posudek) by měla nést obec, jejíž občané zcela přirozeně předmětné pozemky užívají.

Místo odpovědi na tyto návrhy jsem se dočkal výroku: „…Žádost o kácení dřevin (p.Schloger) – povolit, ale uložit povinnost nahradit pokácené stromy novými a zkonzultovat se zastupitelstvem obce …“.
Kdo má kácení povolit se v rozhodnutí jaksi neříká, tím méně se říká, kdo bude tím, s kým se bude konzultovat které stromy nahradit a čím se to má stát.
Odpověď stanoviska v zápisu není řešením, ale pouze odkladem řešení někam do doby, kdy už nebude možné nic řešit, protože mezitím skončí období vegetačního klidu a stromy nebude možno kácet, tak jak se to nejspíše stalo už deset patnáct let zpátky, protože do současné situace se stromy nedostaly během dvou tří posledních let.

Otálení už bylo dost, je třeba v té věci jasně rozhodnout… Doufám, že už budu schopen příští pondělí přijít na poradu a pokud se tedy nepodaří do té doby stuaci vyřešit, ujmu se toho se vší vervou, ale nemohu nepoznamenat, že otálení v řešení toho, co je nebo bylo třeba řešit neprodleně se už v Trnové stalo příznačně slavným…

S pozdravem
Miroslav Vojtěchovský

  • dne 31.3. skončilo období vegetačního klidu a do té doby se situace nevyřešila, nabyli jsme tedy dojmu, že projednání s dendrologem se v řádném termínu nestihlo a kácení je odloženo na podzimní termín
  • ani dne 11.4. se na zasedání zastupitelů situace neprobírala
  • v úterý 12.4. došlo k radikálnímu kácení
  • 13.4. přicházejí první reakce rozčarovaných občanů
  • Tentýž den na přímý dotaz jednoho z našich zastupitelů starosta potvrdil, že k tomuto datu není k dispozici žádný písemný dendrologický posudek ani písemné vyjádření pana Nezbedy.

 

Vážení spoluobčané, důrazně se ohrazujeme proti postupu, který byl v této kauze zvolen a zjišťujeme všechny dostupné informace, abychom mohli vzniklou situaci vyhodnotit a případně vyvodit důsledky pro ty, kdož jsou za takovýto postup zodpovědní.

Facebooktwitter

1 komentář u „U obecního úřadu proběhlo radikální vykácení stromů“

Komentáře nejsou povoleny.