Nebezpečný silniční zlom a utržená vana

Obr1
Vystouplé kanálové víko

V neděli 11.ledna t.r. došlo na silnici za trnovským kruhákem směrem k výběhům koní k nehodě. Na zlomu silničního tělesa, který s největší pravděpodobností dlouhodobě zabraňuje i odtoku odpadních vod v místní kanalizaci, prorazil olejovou vanu řidič octávie. Po nárazu do prstence kanalizace začal z motorové části vozidla masivně unikat na silnici olej.

Obr2
Zásah hasičů u silničního zlomu

Na likvidaci havárie se podíleli hasiči z Řevnic a dobrovolní hasiči z Jíloviště. Museli zlikvidovat vapexem olejovou stopu v délce několika stovek metrů. Podle velitele zásahu převýšení ve zlomu silnice před víkem kanalizace dosahuje více než 20 cm. Vzhledem k tomu, že na tuto skutečnost neupozorňuje žádná informační značka, při průjezdu vyšší rychlosti dochází ke střetu vozidel s vystouplými kanály poměrně často. Také k proražení motorové vany zde nedošlo poprvé…

Obr3
Fekální vozidlo

Shodou okolností na stejném místě muselo současně s hasiči zasahovat i fekální vozidlo společnosti Reinwasser. Jak již bylo řečeno, zlomené těleso vozovky pokryté neodpovídající dlažbou a přetěžované těžkou technikou s největší pravděpodobnosti brání odtoku fekálii, které se hromadí v inkriminovaném kanálu a stoupají vzhůru, čímž blokují odtok splašek z okolních domů. Po rušném dopoledni byly jak vozovka, tak i nefunkční kanalizace uvedeny do provozního stavu.

Obr4
Splašky v kanálové výpusti

Zůstává otázkou, zda problémy s vozovkou a kanalizací, na něž občané dlouhodobě upozorňují, neměli uvést do pořádku majitelé infrastruktury.

Mimo jiné na silnici v havarijním stavu chybí dlouhodobě odcizené kryty kanalizace, což muže vést k vážnému zranění chodců, zvláště dětí. Na tuto skutečnost, rizika a možné problémy z toho plynoucí opakovaně upozorňují na poradách ZO naši zastupitelé „Za Čistou Trnovou – žijme lépe!“, naposledy o rizicích a možném nebezpečí varovali starostu obce 5.1.2014.

Facebooktwitter

Dotace pro obce

Dotační řízení můžeme charakterizovat jako rozhodovací proces o cílech a účelu veřejné finanční podpory, podmínkách jejich získání a čerpání, výběru vhodných příjemců. Samotný průběh dotačního řízení ani jeho náležitosti nejsou v českém právním řádu vymezeny žádným právním předpisem. Proto záleží na každém poskytovateli dotace jakým způsobem a do jaké míry bude uplatňovat zásady transparentního, odpovědného a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky.

Zdroji dotací jsou zejména:

  • státní rozpočet (dotace schválené rozpočtovým zákonem a dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa),
  • rezortní kapitoly (na organizace převedené z ministerstev na kraje),
  • státní fondy (Státní fond tržní regulace, Státní fond životního prostředí, Státní fond pro zúrodnění půdy, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond kultury, Státní fond rozvoje bydlení, Pozemkový fond),
  • územní samosprávné celky (kraje, obce),
  • mimostátní zdroje (především z EU).

Zdroj: Dotace | Bezkorupce.cz.

Facebooktwitter

Jak lze zvýšit transparentnost zadávání veřejných zakázek malého rozsahu?

V zájmu posílení výše uvedených zásad je vhodné, aby zadavatelé nad rámec svých zákonných povinností vypracovali a náležitým způsobem uveřejnili (webové stránky apod.) určitá interní pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu. Tím je všem uchazečům dána možnost předem se seznámit s tím, jak je u konkrétního zadavatele postupováno a zároveň se posiluje důvěryhodnost celého procesu zadávání a případného vyhodnocování nejvýhodnějších nabídek.

Zdroj: Veřejné zakázky | Bezkorupce.cz.

Facebooktwitter

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ