Archiv rubriky: CIKÁDA

CIKÁDA – DÍL PRVNÍ: Chronologie výstavby technické infrastruktury v obci Trnová

Začátek výstavby nové Trnové se datuje přibližně na přelomu devadesátých let 20. století a počátku 21. století.

Výstavba byla zahájena na pravé straně od příjezdové silnice do Trnové, naproti dnešnímu Domovu Borová. Součástí bylo i řešení technické infrastruktury (povrchové komunikace, chodníky, parkovací plochy, zdroj pitné vody, vodovod a kanalizace, elektrické rozvody a veřejné osvětlení). Vše bylo realizováno více méně samostatně pro tuto oblast a v souladu s plánem, kvalitou a potřebami.

Druhá etapa výstavby probíhala na levé straně od příjezdové silnice, samostatně od další výstavby, povrchové komunikace a elektro-rozvody byly realizovány v souladu s plánem a se sousedící výstavbou. Vodovodní a kanalizační infrastruktura byla pravděpodobně od počátku řešena v návaznosti na následující výstavbu plánovaného projektu Fontána Trnová.

Záměr nové mohutné výstavby byl spojen s komplexním řešením infrastruktury a byl rozdělen do následujících dílčích komplexů (viz. obrázek níže):

 1. oblast severo-západně a severo-východně sousedící s původní zástavbou Trnové (a);
 2. oblast jižně od příjezdové komunikace do původní zástavby Trnové (b);
 3. oblast severně od příjezdové komunikace do původní zástavby Trnové (c).
Jednotlivé etapy výstavby v Trnové
Jednotlivé etapy výstavby v Trnové

Pro první dvě oblasti (a, b) byla řešena kompletní infrastruktura více méně společně, třetí (c) do této etapy řešení infrastruktury spadala částečně také. Jednalo se o část severně přiléhající k příjezdové silnici vedoucí do staré zástavby Trnové. Kompletní infrastruktura měla obsahovat: elektrické rozvody a veřejné osvětlení, rozvody elektrické energie pro domácnosti, rozvody slaboproudé pro domácnosti (telefon, internet) zdroj a rozvod pitné vody pro domácnosti, splaškovou a dešťovou kanalizaci, povrchové veřejné komunikace (silnice, chodníky).

Z projektovaných veřejných komunikací byly ve Fontáně Trnová do dnešních dní (tj. květen 2015) realizovány částečně silnice, nikde nebyly dohotoveny plánované chodníky, prakticky nikde neproběhla kolaudace povrchových komunikací a nikde vlastníci neprovádějí jejich běžnou údržbu.

Na základě dokumentace dostupné v archivu OÚ obce Trnová jsou dále chronologicky zpracované jednotlivé kroky/etapy týkající se především vodovodní a kanalizační infrastruktury v obci Trnová.

 • Dne 13. července 2004 byla uzavřena tzv. Rámcová smlouva o výstavbě technické infrastruktury obce Trnová mezi obcí Trnová a společností C.B.C. – Czech Building Company, a. s. (dále C.B.C), podepsána starostou obce Trnová Dušanem Benešem a předsedou představenstva C.B.C Michalem Frouzem. Článek VII odst. 2 Smlouvy uvádí, že obec Trnová se stane vlastníkem technické infrastruktury nejpozději dnem kolaudace příslušné části.
 • V období od února do prosince 2004 byla předkládána vodovodní a kanalizační projektová dokumentace ke stavebnímu řízení. Výstavba technické infrastruktury byla rozdělena do dílčích etap. Investorem dle dokumentace byla C.B.C. (vodovodní přípojky, kanalizace a splašková kanalizace) a obec Trnová (vodojem, úpravna vody, kompletní vodovod od vodojemu, splašková kanalizace ve staré zástavbě). Zdroj vody z Vltavy, který zahrnuje vlastní odběrný objekt, čerpací stanici, výtlaky, předúpravnu vody s čerpací stanicí a úpravnou vody má dokumentaci ve dvou provedeních, jednak s investorem C.B.C. a jednak s obcí Trnovou.
 • V březnu 2005 byla vyhotovena dokumentace pro výstavbu projektu Fontána II (vodovod pro nejjižnější oblast obce), jehož investorem byla společnost Monte Verde, a. s.
 • V srpnu 2008 byla zpracována dokumentace Trnová-Fišer (vodovod, kanalizace, splašková kanalizace v „téčku“ na západní části obce), investorem byla Monte Verde.
 • V období leden 2006 až březen 2008 proběhly kolaudace vodovodní a kanalizační infrastruktury, které se týkaly společného záměru výstavby technické infrastruktury společnosti C.B.C. a obce Trnová. Obec Trnová se tak v tomto období stala na základě Rámcové smlouvy skutečným vlastníkem vodovodní a kanalizační infrastruktury v obci Trnová.
 • Dne 14. ledna 2008 byla založena společnost Vodárna Trnová, a. s. (dále také VT), která se stala nástupnickou společností za firmu C.B.C. a převzala veškeré povinnosti a závazky po společnosti C.B.C. Oficiálně byla tato skutečnost o založení společnosti a tedy i o převzetí povinností od C.B.C. oznámena obci Trnová až  25. června 2009.
 • Dne 31. května 2012 byl na Katastrálním úřadu (KÚ) zaznamenán převod pozemků od společnosti Sovjen, a.s., na firmu Reinwasser, s.r.o. (nabyvatel).
 • Dne 18. července 2012 byla zveřejněna Dražební vyhláška ve věci veřejné dražby na den 20. 9. 2012 na majetek společnosti Vodárna Trnová, a.s., v obci Trnová. Jednalo se o objekty jednak zapsané v Katastru nemovitostí (pozemky a budova čističky odpadních vod) a dále nezapsané v katastru nemovitostí, týkající se vodohospodářské infrastruktury v obci a pro obec Trnová. Do dražby tak byly zahrnuty i objekty, které nebyly ve vlastnictví Vodárny Trnová, ale byly výlučním vlastnictvím obce Trnová, a to v souladu s Rámcovou smlouvou nejpozději od jejich kolaudace (2008).
 • Dne 15. srpna 2012 byl zaznamenán na KÚ převod pozemků od společnosti Reinwasser, s.r.o., na S.O.N.Y. (nabyvatel). Na vkladu Katastrálního úřadu (KÚ) je uvedený jediný účastník Mgr. Tomáš Kubík. Převod pozemků je shodný s převodem ze dne 31. 5. 2012 a týká se nejsevernější části Trnové, u lesa.
 • Dne 12. září 2012 byla podepsána Kupní smlouva (KS) mezi Vodárnou Trnová, a.s. (prodávající) a S.O.N.Y. International Proprietary Limited (kupující). Předmětem KS byla vodohospodářská infrastruktura v obci Trnová. Podepsaní na smlouvě jsou JUDr. Aleš Kolář (VT) a Mgr. Tomáš Kubík (S.O.N.Y.). Společnost Vodárna Trnová tak neoprávněně prodala majetek, který byl dle Rámcové smlouvy ve vlastnictví obce Trnová. Všechny tyto prodané objekty byly předmětem Dražební vyhlášky, které jsou nezapisované v katastru nemovitostí.
 • Dne 19. září 2012 byla podepsána Kupní smlouva mezi Vodárnou Trnová, a.s. (prodávající) a S.O.N.Y. International Proprietary Limited (kupující). Předmětem KS jsou drobné pozemky převážně s pozemními komunikacemi a budova čističky odpadních vod. Podepsaní na smlouvě jsou JUDr. Aleš Kolář (VT) a Mgr. Tomáš Kubík (S.O.N.Y.). Dne 20. 9. 2012 je tento převod zaznamenán na KÚ. Vyjma ostatních staveb týkajících se vodohospodářské infrastruktury (nezapsaných v katastru nemovitostí) se jedná o totožné objekty, které byly předmětem Dražební vyhlášky.
 • Pod takto nabytými pozemky společností S.O.N.Y. jsou částečně vedeny rozvody vodovodní infrastruktury obce Trnová. Výrazná většina rozvodů však je vedena pod veřejnými komunikacemi, které vlastní jiné, převážně soukromé, subjekty.
 • Dne 20. září 2012 byla dražba dle Dražební vyhlášky stažena. Dražba byla zrušena.
 • Od dne 20. září 2012 začíná neoprávněně vystupovat společnost S.O.N.Y. jako vlastník vodohospodářské infrastruktury, aniž by toto nabytí nebo převod z obce Trnová na společnost S.O.N.Y. byl znám obci Trnová a odsouhlasen zastupitelstvem obce Trnová. Jako pověřený zastupujícím společnost vystupuje Mgr. Tomáš Kubík a v pozadí jedná Mikhail Kindler.
 • Koncem roku 2012 a na počátku roku 2013 ukončila společnost VHS Benešov smlouvu s Vodárnou Trnová, resp. společností S.O.N.Y., které vystupovaly jako vlastník vodohospodářské infrastruktury. Důvodem vypovězení provozní smlouvy bylo mj. neakceptovatelné navýšení vodného a stočného provozovatelem.
 • Na výpovědích smluvního vztahu s odběrateli služeb ke dni 31. 1. 2013 uvádí VHS Benešov ukončení smluvního vztahu o provozu se společností Vodárna Trnová, a. s. Dále zde uvádí, že zajištění služeb nadále bude na vlastníkovi vodohospodářské infrastruktury společností Trnová a. s.
 • Od 1. února 2013 nařídila obec Trnová nucený provoz společnosti VHS Benešov po dobu půl roku. Zastupitelstvo obce Trnová nemělo a nemá žádné doklady o převodu vlastnických práv vodohospodářské infrastruktury z obce Trnová, jakožto právoplatného vlastníka infrastruktury, na společnost S.O.N.Y. Přesto ponechalo na této společnosti dojednání smluvního vztahu o provozu vodohospodářské infrastruktury s novým provozovatelem. Bez rozporování tak zastupitelstvo obce tolerovalo, že společnost Vodárna Trnová obci odcizila vodovodní infrastrukturu a následně ji prodala společnosti S.O.N.Y.
 • Od 1. srpna 2013 uzavřela společnost S.O.N.Y. se společností Reinwasser smlouvu o provozu vodohospodářské infrastruktury v obci Trnová. Společnost Reinwasser získala oprávnění provozovat vodohospodářskou infrastrukturu díky společnosti EKO-VAK, s.r.o., která má k této činnosti oprávnění, a s jejímiž pracovníky uzavřela pravděpodobně dílčí smlouvy nebo smlouvu.
 • Společnost Reinwasser v zastoupení pracovníky EKO-VAKu paní Kunickou nebo panem Kunickým uzavřela v průběhu září 2013 smlouvy s odběrateli služeb o dodávce pitné vody a odběru odpadních vod v obci Trnová.
 • Ke dni 29. ledna 2014 oznámila společnost Reinwasser změnu ceny vodného a stočného (VaS) s platností od 1. března 2014. Změna cen byla odběratelům služeb oznámena prostřednictvím obecního úřadu Trnová. Změnu cen však společnost Reinwasser doložila nedostatečným způsobem. Kalkulaci, ze které společnost Reinwasser při stanovení cen VaS vycházela, nebyli její zástupci schopni písemně doložit ani při veřejném zasedání zastupitelstva obce Trnová dne 5. února 2014. Tímto byla porušena základní povinnost provozovatele v případě úpravy cen předložit při požádání současně s oznámením změn úplnou kalkulaci nových cen VaS.
 • Dne 6. února 2014 společnost Reinwasser, opět pouze prostřednictvím obecního úřadu Trnová, předložila kalkulaci pro VaS na rok 2014. Na předložené kalkulaci se vstupními daty uvedla antidatovaný údaj platnosti, tj. ke dni 29. lednu 2014.
 • Dne 5. února 2014 Tomáš Kubík potvrzuje na veřejném zasedání zastupitelstva obce Trnová, že zastupuje společnost S.O.N.Y., ale popírá, že zastupuje společnost Reinwasser. Současně je zde všemi přítomnými potvrzeno, že nikdo nikdy neviděl jednatele (pan Andriy Cheban) společnosti Reinwasser, s.r.o., ani s ním nejednal.
 • Dne 12. března 2014 společnost Reinwasser, opět pouze prostřednictvím obecního úřadu Trnová, oznámila odběratelům dodávky vody a odběru odpadních vod novou úpravu ceny VaS, tj. 114,42 Kč včetně DPH.
 • V průběhu měsíce dubna 2014 společnost Reinwasser vystavovala odběratelům služeb zálohové faktury v hodnotách této nově oznámené ceny.
 • V průběhu měsíců červen a červenec 2014 společnost Reinwasser vystavovala odběratelům služeb další zálohové faktury pro stejné období, tj. pro období od 1. 3. do 1. 9. 2014. Ceny VaS byly tentokrát v hodnotě 161,23 Kč včetně DPH.
 • Od září 2014 společnost Reinwasser uvádí odběratelům na fakturách nesprávnou, resp ne řádně doloženou cenu za VaS v hodnotě 161,23 Kč.
 • Od letních měsíců v roce 2014, nejpozději v září 2014, začíná vystupovat Mgr. Tomáš Kubík jako pověřený zástupce i firmy Reinwasser, s.r.o.
 • Od počátku roku 2014 připravuje společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. (dále VRV) technickou dokumentaci pro stavbu vodovodní přípojky k vodnímu přivaděči Baně-Mníšek. Prostřednictvím něho bude dodávána „pražská“ voda do vodovodního řadu v Trnové. Od března 2014 do října 2014 VRV požadovala souhlas domnělého, resp. neoprávněného vlastníka vodohospodářské infrastruktury v Trnové, společnost S.O.N.Y., k připojení vodovodní přípojky z přivaděče do vodojemu v Trnové.
 • Díky nejasnostem v interpretaci vlastnictví vodohospodářské infrastruktury v obci Trnová, dochází k rozdělení přípojky k vodovodnímu přivaděči Baně-Mníšek. Vzniká tak přípojka Klínecká a na ni bude napojena odbočka Trnovská. V souvislosti s touto změnou dochází k úpravám v projektové dokumentaci.
 • V říjnu 2014 dostala VRV souhlas od Mgr. Tomáše Kubíka, vystupujícího jako zástupce S.O.N.Y., k úpravám projektové dokumentace napojení přípojky do vodojemu. Vodojem se nachází na pozemku rodiny Bartoň-Dobenín (USA) a pí Evy Curryové (Praha). Zástupce rodiny Bartoň-Dobenín dal v letech 2004-2008 souhlas k výstavbě vodojemu výhradně obci Trnová, jakožto investorovi této části vodohospodářské infrastruktury v obci Trnová. Společnost S.O.N.Y. nijak nedoložila souhlas obce Trnová, jakožto vlastníka vodohospodářské infrastruktury, s jejím prodejem.
 • V květnu 2015 má VRV projektovou dokumentaci Trnovské přípojky téměř připravenou pro stavební řízení.
 • V průběhu roku 2015 probíhá výstavba přivaděče Baně-Mníšek. Výstavba bude dokončena v průběhu roku 2015 a koncem roku by měl proběhnout zkušební provoz tohoto hlavního vodovodního řadu.
 • Povrchová infrastruktura (silnice, chodníky) v nových částech Trnové, která byla také součástí výstavby a tedy i součástí Rámcové smlouvy, je vlastněna různými společnostmi a je nedokončená a nezkolaudovaná. Ve třech případech z pěti vlastníků jsou společnosti buďto v konkursu (Fontana Development, s.r.o., HGF Development, s.r.o.), nebo v likvidaci (Monte Verde, a.s.). Ostatní majitelé (S.O.N.Y. a Ideal Reality, s.r.o.) se nestarají o veřejné komunikace tak, jak by o ně měli vlastníci celoročně pečovat.
 • Společnost Monte Verde je v současné době (květen 2015) s obcí Trnová v jednání o předání technické infrastruktury.

Závěrem:

 • V současné době nemá obec Trnová k dispozici žádné doklady, které by pojednávaly o převodu vlastnictví infrastruktury z vlastnictví obce na C.B.C. nebo Vodárnu Trnová,
 • není k dispozici žádná dokumentace, která by pojednávala a opravňovala společnost Vodárna Trnová převést či prodat vodohospodářskou infrastrukturu společnosti S.O.N.Y., ani jakékoliv jiné společnosti,
 • společnost S.O.N.Y. koupila vodohospodářskou infrastrukturu, která byla obci Trnová zcizena společností Vodárna Trnová, a. s.
Facebooktwitter