Archiv rubriky: VODA

Soudkyně rozhodla o vlastnictví infrastruktury, údajná kupní smlouva ji nezajímá

V úterý 29.3. 2017 bylo ukončeno závěrečnými řečmi a zatím nepravomocným rozsudkem další (po předchozím odvolání) jednání u Okresního soudu Praha-západ o vlastnictví infrastruktury mezi obcí Trnová a údajným vlastníkem části vodovodní infrastruktury v Trnové S.O.N.Y. International Proprietary Limited ze Seychlských ostrovů. Obec Trnová zastávala názor, že společnost S.O.N.Y. se infrastruktury zmocnila protiprávně a že dle Rámcové smlouvy mezi Trnovou a investorem – společností C.B.C. – Czech Build Company – je majetkem obce.

Paní soudkyně Kačerová během líčení sice vyhověla soudu vyšší instance ve věci našeho odvolání a vyslechla, jak jí bylo uloženo, další svědky. Avšak přes dosti významná zjištění dospěla opětovně k závěru, jenž potvrdil její předchozí právní názor – žaloba Trnové se zamítá, do několika dní přijde zdůvodnění rozsudku. Přestože v řeči nejméně jednou, ale spíše dvakrát, zmínila jako významný dokument smlouvu o prodeji infrastruktury mezi Vodárnou Trnová a.s. a S.O.N.Y. etc., ani jednou se ve skutečnosti nezajímala o text této smlouvy, o to, co bylo předmětem prodeje, zda se neprodalo něco, co patřilo obci, za kolik co bylo prodáno a zda infrastruktura, kterou prodávala, Vodárně Trnová vůbec patřila. Jenže paní soudkyně se zase točila jen a jen na tom, že jsme neprojevili zájem o infrastrukturu a nereagovala ani na upozornění pana Horáčka, že jako vlastník se může zapsat na Kraji kdokoliv, neboť Kraj vlastnictví blíže nezkoumá a jde mu prakticky jen o to, aby se o infrastrukturu někdo staral – tudíž, pokud se někdo zapíše, je předpoklad, že se starat bude coby vlastník a na Kraji mají klid…

Navíc, znovu a v plné síle – zejména po odeznění výpovědi JUDr. Richarda Malečka, právního zástupce obce za starosty Ing. Dušana Beneše (do 2010) – se ukázalo, že největší malér vznikl, když po nástupu nového vedení v zastupitelstvu Trnové byl na hodinu propuštěn ze služeb obce JUDr. Maleček. Toto zlomové rozhodnutí do dnešního dne pan starosta Moravčík nevysvětlil. Tím, spadl pod stůl navždy finální text chystané Společenské smlouvy o zřízení obchodní společnosti Trnová servis s.r.o., jímž by obec Trnová získala majoritu v této společnosti či zvažované úplné vlastnictví infrastruktury za jednu korunu. Ing. Beneš sice předal veškerou dokumentaci do rukou nového starosty Moravčíka a zdálo by se, že vše mohlo být v naprostém pořádku a nový starosta Moravčík společně s právním zástupce obce dokončí založení Trnová servis s.r.o., ale opak byl pravdou. Stalo se něco, nad čím rozum zůstává stát. Namísto toho, aby se nový starosta sešel s JUDr. Malečkem dne 11. 11. 2010 v Trnové, jak navrhoval právník a dotáhli vzájemnou součinností věci kolem Trnová servis do konce, narazil právník na mlčení starosty Moravčíka. Společenská smlouva o zřízení Trnová servis s.r.o. se za nejasných okolností definitivně ztratila. Obec přišla o infrastrukturu. A ani následně se o ni nepřihlásila, ač tak měla učinit a ihned po kolaudaci by se stala jejím vlastníkem. Po přerušení kontaktů s JUDr. Malečkem de facto byla 21.12. 2010 starostou Štefanem Moravčíkem ukončena s JUDr. Malečkem smlouva o právním zastupování obce de jure…

Poslední ranou pro obec a její možnost získat infrastruktury do svých rukou bylo 19. září 2012. Na Obecní úřad přišla v poště do rukou Štefana Moravčíka Dražební vyhláška na majetek Vodárny Trnová, jehož součástí byl neoprávněně i majetek Obce Trnová – vodohospodářská infrastruktura. Starosta a místostarosta Trnové nereagovali vůbec, namísto toho, aby dražbu napadli ve smyslu, že má být dražen pravděpodobně i obecní majetek, který je dle Rámcové smlouvy v držení obce, fatálně mlčeli. Namísto toho, aby starosta a místostarosta podnikli zásadní právní kroky a opatření a byli situací zneklidnění, zachovali pozici mrtvého brouka, jinými sovy nejednali se zodpovědností správného hospodáře. Společnost S.O.N.Y. si otestovala, že Trnová (respektive lidé zodpovědní za chod obce) je netečná, mlčí a nereaguje na možnou krádež svého majetku za bílého dne. Dražba se po tomto „testu“ zrušila a přistoupilo se k dalšímu k zásadnímu kroku. Vodárna Trnová prodala společnosti S.O.N.Y. potrubí a technologii, vzápětí pozemky a stavbu technického vybavení u čističky odpadních vod. Obec se o prodeji dozvěděla, avšak zcela nepochopitelně zase mlčela, i když se mohlo jednat i o majtek připadající obci. Tentokrát již pravděpodobně definitivně byla připravena o svůj majetek.

Těžko odhadnout, jak pokračovat dále. Po písemném vyhotovení a doručení rozsudku soudem je dohodnuta schůzka s panem JUDr. Horáčkem, který Trnovou v předmětné věci zastupuje. Dohodne se další postup a kroky, které obec přijme. Jednou z cest je, že bychom se měli zasadit o určení, co komu patří, neboť ve výše uvedené smlouvě to zajisté zapsáno není, protože nikdo tehdy nemohl vědět, co komu patří ve skutečnosti, popřípadě uvedená fakta budou v rozporu s realitou.

O dalším vývoji v celé kauze Vás bude Čistá Trnová průběžně informovat.

Facebooktwitter

Soud o infrastrukturu mezi Trnovou a S.O.N.Y. pokračuje

Ve středu 29.3. 2017 pokračovalo další jednání u Okresního soudu Praha-západ o vlastnictví infrastruktury mezi obcí Trnová a údajným vlastníkem části vodovodní infrastruktury v Trnové S.O.N.Y. International Proprietary Limited ze Seychlských ostrovů. Obec Trnová zastává názor, že společnost S.O.N.Y. se infrastruktury zmocnila protiprávně a že dle Rámcové smlouvy mezi Trnovou a investorem – společností C.B.C. – Czech Build Company – je majetkem obce.

Z výpovědi svědka pana JUDr. Richarda Malečka, který byl v inkriminovaných letech právním zástupcem naší obce vyplynulo, že dopisem, adresovaným paní Dvořákové, která společnost C.B.C. zastupovala, nazvaným „Výzva“ z 5. 10. 2009, vyzval opakovaně společnost C.B.C. k plnění jejich smluvních závazků. Uvedl též, že byl připraven návrh Společenské smlouvy o založení s.r.o. za účelem zajištění vodovodní infrastruktury v Trnové s tím, že by v ní měla majoritu obec Trnová.

Dle našich informací  smlouva byla prakticky hotova, její návrh má Čistá Trnová k dispozici. Tehdejší starosta Trnové Ing. Dušan Beneš dodal všechny podklady na počátku listopadu 2010, takže nic nebránilo smlouvu dokončit. Avšak následně bylo ve funkci již nové zastupitelstvo na čele se Štefanem Moravčíkem (volby proběhly  9/10/2010)  a místostarostou Miroslavem Nezbedou. Ing. Beneš se tehdy sice předběžně dohodl s C.B.C., ale ostatní zastupitelé Společenskou smlouvu o založení s.r.o. odmítli. Ihned po volbách navíc starosta vypověděl panu Malečkovi smlouvu o zastupování obce a tím pádem na založení s.r.o. nedošlo a obec se v následujícím období o vlastnictví infrastruktury, bohužel, nikterak nezajímala.

Také další svědek, pan Pavel Dvorský, někdejší spoluvlastník společnosti C.B.C., u soudu uvedl: „Měli jsme tedy v úmyslu založit jakési s.r.o., ve kterém by měla majoritní podíl obec a na toto s.r.o. převést infrastrukturu za 1,- Kč.

Z výslechu svědkyně paní Heleny Dvořákové, která byla v orgánech společnosti C.B.C., vyplynulo, že infrastruktura byla postupně kolaudována. Dále u soudu řekla: „Společnost C.B.C. infrastrukturu vedla ve svém majetku, později ji předala do společnosti Vodárna Trnová, proč k tomu došlo nevím. Nepamatuji si, zda byla někdy společnosti C.B.C. vyzývána k předání infrastruktury do vlastnictví obce. V současné době pracuji jako likvidátorka společnosti C.B.C. Žádné další poznatky ohledně infrastruktury v obci Trnová nemám.

Posledním svědkem u soudu pak byl pan Leoš Havran, který byl předsedou představenstva společnosti Vodárna Trnová a.s.. U soudu uvedl: „Myslím si, že to bylo v roce 2010 – 2011. Vím, že tato firma měla v majetku infrastrukturu v obci Trnová. Já jsem se zde účastnil z titulu své profese, stavebnictví s tím, že v úmyslu bylo budovat nějakou výstavbu. Provoz infrastruktury byl zajištěn nějakým jiným subjektem, domnívám se, že byl poměrně problematický. Nepamatuji si za dobu mého působení ve funkci, že by bylo někdy zpochybněno vlastnictví infrastruktury, nebo že bychom byli vyzvání obcí, abychom infrastrukturu obci převedli nebo předali. Nepamatuji si, že bych někdy byl vyzýván k podpisu nějakých dokumentů, smluv nebo protokolů. Zaznamenal jsem pouze něco na stavbě, tedy nějakou diskuzi o vlastnictví infrastruktury, ale nic konkrétního, žádné schůzky svolány nebyly.

Další jednání soudu proběhne ve čtvrtek 4. dubna.

Facebooktwitter

Nové ceny vodného a stočného v roce 2017

Vážení spoluobčané,

od nového roku 2017 začnou v Trnové platit nové ceny vody. Došlo tedy na příslib generálního ředitele VaK Beroun pana Mgr. Jiřího Paula, který na setkáních s našimi občany – naposledy 20.září t.r. na akci „Trnovská voda 2016 – Konečně na úrovni 21.století“ – několikrát přislíbil, že cena, kterou budeme platit za vodné a stočné napřesrok, se v celkovém úhrnu může snížit. A to bez ohledu na skutečnost, že VAK Beroun musel investovat značné prostředky do celkové rekonstrukce zanedbané úpravny vod a s ní souvisejících technologií.

Ve většině případů došlo na nasazení nejmodernějších technologií, bez nichž by bylo nemyslitelné, aby se z vody tekoucí ve Vltavě stala voda, kterou dnes máme k dispozici. Podle odborníků je totiž v řadě parametrů i násobně kvalitnější než třeba uznávaná voda z Želivky. To, že nám z kohoutků teče křišťálově čistá voda nebylo jen tak. Pokud by naše SNK Čistá Trnová – Žijme lépe! nepřinutilo (nepřesvědčilo) pana starostu Moravčíka nařídit audit vodohospodářské technologie, jemuž se přes půl roku zatvrzele bránil, byli bychom s největší pravděpodobností i nadále ve stádiu projednávání závadné vody na úrovni státních orgánů, bez pomoci, tedy v situaci, kdy bychom v lepším případě si mohli v naší vodě mýt tak nanejvýš ruce jako v předchozím roce. Osobní kontakt MUDr. Bronského sehrál významnou roli v tom, že díky jeho iniciativě se kolem auditora Ing. Pavla Peroutky vytvořil tým dalších špičkových odborníků – do dění kolem vody zasáhl Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., z W&ET Teamu České Budějovice, autor nápaditého a progresivního technického řešení úpravy pitné vody v Trnové. MUDr. František Kožíšek, CSc., ze Státního zdravotního ústavu Praha, posuzovatel havarijního stavu úpravny a naprosto nekompetentního zpracování vltavské vody předchozím provozovatelem. Právě díky zprávě Dr. Kožíška došlo, s lehkou nadsázkou, k „vyhnání experimentátorů s lidským zdravím Trnovanů“ – firmy Reinwasser.

A současně přišel i profesionál Mgr. Jiří Paul, MBA, generální ředitel VAK Beroun, člověk s obrovským pracovním nasazením, kontakty, schopný sestavit tým, který ve spolupráci s výše uvedenými odborníky a na základě doporučení auditora dokázal prakticky zázrak – v Trnové máme pitnou, čistou vodu a za nižší cenu. V této souvislosti nutno dodat, že k tak zásadní změně by nemohlo dojít, kdyby všichni odborníci nepřistoupili ke své práci tak, že stojí před sice na první pohled takřka neřešitelným úkolem, ale vnímají jej jako výzvu… a tuto výzvu dotáhli do zdárného konce, ač to chtělo hodně sebezapření i víry sama v sebe. A jak všichni do jednoho potvrdili, poměry v Trnové se podařilo změnit jen a jen díky chutí všech věc vyřešit – už proto, že stát se se situací prostě nebyl schopen vyrovnat a odborníci se pokusili dosáhnout nedosažitelného. Povedlo se, díky jejich odbornosti, pracovní zatvrzelosti, a také, v jistém směru, neústupnosti zastupitelů za Čistou Trnovou vnímané někdy až jako kverulaci…

Přehled cen v Trnové 2016 a 2017
bez DPH 2016 2017 meziroční změna meziroční změna
  Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 %
Vodné 91,76 73,55 -18,21 -19,85%
Stočné 49,62 53,66 4,04 8,14%
Celkem 141,38 127,21 -14,17 -10,02%
vč. DPH 2016 2017 meziroční změna meziroční změna
  Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 %
  15% 15%
Vodné 105,52 84,58 -20,94 -19,85%
Stočné 57,06 61,70 4,64 8,13%
Celkem 162,59 146,28 -16,31 -10,03%

Ba co víc, podařilo se dosáhnout i toho, že obec Trnová je od letošního roku i spoluvlastníkem infrastruktury, což jisté části zastupitelstva v minulosti jaksi uniklo a Trnová byla v roli jakéhosi otloukánka údajně „oficiálního vlastníka“… věc se podařilo napravit, společnost S.O.N.Y. už o nás nemůže rozhodovat systémem „o nás bez nás“, pokud obec vyhraje navíc právní spor o vlastnictví infrastruktury, celá situace se zlepší zcela zásadním způsobem. A konečně – administrativní kroky kolem plánované přípojky k přivaděči Baně – Mníšek směřují také do finále, vyjednává se o dotaci. Možná ani není daleko doba, kdy nám z kohoutků poteče ještě podstatně levnější voda z přivaděče a navíc z naší vlastní infrastruktury, jež se opomenutím a liknavostí předchozího zastupitelstva ocitla neprávem v rukou seychelské společnosti S.O.N.Y.

Buďme však skromní – zde je první hmatatelný počin – cena vody se snížila. Pro velké a hlavně nezbytné investice ne o tolik, o kolik bychom si možná přáli, ale… vzpomeňme si na situaci před rokem, kdy jsme chodili pro vodu k cisterně a měli obavy o zdraví své a našich dětí.

A tak, na konci roku 2016 bychom měli v duchu poděkovat všem výše jmenovaným pánům, bez jejichž pomoci, odbornosti, ochoty udělat něco víc nad jejich pracovní rámec bychom byli s vodu v Trnové stále na úrovni předminulého století – díky jim jsme poskočili mílovými kroky kupředu. Zvažme sami, zda to je hodně či málo… 

Úspěšný rok 2017 Vám všem, naši spoluobčané

Vaše SNK „Čistá Trnová – Žijme lépe!“

Facebooktwitter